Stabiel financieel beleid

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar)66,6% (2014)68,5--CBS
Oordeel accountant over getrouwheidPositiefPositiefPositiefPositiefAccountantsverklaring bij de jaarstukken
Oordeel accountant over rechtmatigheidPositiefPositiefPositiefPositiefAccountantsverklaring bij de jaarstukken
Oordeel toezichthouderMatigRedelijkRedelijkRedelijkJaarlijkse beoordeling van de financiële positie door de toezichthouder
Positie in de ranglijst woonlasten grote gemeenten122> 5Kerngegevens belastingen grote gemeenten, COELO

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Organisatie financiële processen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Realisatie uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC's)

100%

-

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Tijdigheid P&C-documenten conform planning raad

100%

-

100%

100%

Jaarplanning raad

Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar

2

-

1

Minimaal 1

Gemeentelijke registratie

Innen lokale belastingen en heffingen

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Toestemming waarderingskamerAkkoordAkkoordAkkoordAkkoordBrief waarderingskamer om WOZ beschikking en ozb-aanslag te mogen versturen

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Innen lokale belastingen en heffingen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Gemiddelde WOZ waarde x €1000,-

177 (2014)

184

-

-

CBS

Het uitgekeerde bedrag aan proceskostenvergoeding afgezet tegen het bedrag waarop maximaal een beroep kan worden gedaan.

20%

23%

15%

15%

Gemeentelijke registratie

Percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren afgezet tegen het aantal verstuurde beschikkingen

3,8%  (2013)

0,3%

1,7%

2,0%

Gemeentelijke registratie

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal verzoeken.

20% (2013)

78%

20%

15%

Gemeentelijke registratie

Het is op dit moment nog niet mogelijk een prognose te geven over bovenstaande indicatoren. Het bezwaarproces tegen de beschikkingen 2018 bevindt zich nog in de indienfase. Zoals ieder jaar worden ook diverse bezwaarschriften pro-forma ingediend, waarbij nog een nadere onderbouwing moet volgen.

Algemene dekkingsmiddelen

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron