(bedragen x € 1.000)

Mutaties Burap 2018

Programma

Journaalsoort

Nummer

Journaal naam

01

02

03

04

05

06

07

08

09

98

Totaal

Autonome ontwikkelingen

21289

Bijstelling bouwleges

1.528

1.528

21457

Gemeentefonds doorrekening september/decembercirculaire 2017

-226

-3

170

292

233

21522

Gemeentefonds maartcirculaire 2018

238

-2.043

-1.805

21709

Bijstelling kapitaallasten 2018

-54

-800

-759

-746

-361

793

-1.928

27174

Bijstelling Toeristenbelasting

-96

-96

27176

Rekeningresultaat VrZW

-510

-510

27250

Prijscompensatie meicirculaire 2018

-600

-600

Beleidsbijstellingen

20637

Contracten sociale wijkteams en jeugdteams

0

0

20639

Doorontwikkeling Maatschappelijk Domein

-14

14

0

20641

ICT servicedesk van uitbesteed werk naar dienstverband

-797

797

0

20708

Herschikking Participatiebudget

0

0

20797

ZaanFerry en onttrekking reserve Zaanverbinding

-26

26

0

20882

Tijdeljke huisvesting schoolgebouw Voorzaan

144

144

20887

Bijstelling budgetten MAAK.Zaanstad

0

0

20955

Inzet gemeentepersoneel bij sociale wijkteams

948

-225

723

21178

Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen'

75

-75

0

21313

Actualisatie vastgoed

0

0

21319

Actualisatie reserve sport

0

0

21323

Bijstelling voeding Transformatiefonds

190

-190

0

21395

Actualisatie vastgoed (brandweerkazerne)

-31

31

0

21484

Armoedebeleid

1.450

1.450

21516

Begroting 2018 Regionaal Werkbedrijf

0

0

21548

Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet.

0

0

21549

Hoger dividend BNG

-350

-350

21561

Versterken strategisch vermogen

10

-10

0

21567

Referendum Cultuurcluster

293

-100

193

21580

Centralisatie ICT-budget Pauw

5

-5

0

21587

Bijstelling gebiedsontwikkeling beleidsbudgetten 2018

-431

-431

21588

Uitvoering regeling Hoogspanning

0

0

21619

Resultaat 2017 Baanstede en oprichting Werkom

-679

-679

21638

Participatie: inkomen (BUIG)

0

0

21639

Toedeling centraal budget formatieuitbreiding stedelijk domein

-35

-130

-85

250

0

21656

Actualisatie MJOP 18.1 Hembrug

100

100

21702

Actualisatie Vastgoed (gymzalen)

-68

68

0

21703

Actualisatie Vastgoed (VVE)

-18

18

0

21705

Actualisatie Vastgoed (zonnepanelen)

-160

160

0

21707

Afwikkeling project Zaandijkerkerk

0

0

21723

Wmo budgetten tweedelijns zorg

4.750

4.750

21724

Jeugd budgetten tweedelijns zorg

4.600

4.600

21733

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling GGD

220

220

21734

Voortzetten interventieteam

260

260

21744

Actualisatie programma nieuwkomers

80

-80

0

21745

Regeling brede school/combinatiefuncties

0

0

21746

Vergoedingen raadsleden

60

60

21777

Bijstelling budgetten MAAK.Zaanstad

0

0

21779

Vrijval fietsenstallingen

-150

-150

21781

Capaciteit dienstverlening & bedrijfsvoering burap 2018

-66

-59

25

-100

21789

Opvang van dak- en thuisloze jongeren (zwerfjongeren)

-240

-240

21804

MRA-trainees

-90

90

0

21805

Dekking Bedrijfsvoering

0

0

21806

Social Return Desk

-79

10

69

0

21807

Vrijval verplichtingen 2017

-275

-275

21808

Onttrekking reserve Nieuwe Informatie Systemen

0

0

21809

Onttrekking reserve Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

0

0

21812

Correctie dotatie voorziening Wachtgelden Bestuur

0

0

21815

Correctie te verhalen incassokosten

0

0

27064

Administratieve aanpassing Dekking Bedrijfsvoering

0

0

27219

Domusvoorziening

-100

-100

27243

Inzet Algemene Reserve Sociaal

-8.309

-8.309

27247

Slim Investeren Sociaal Domein

-450

-450

27271

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

769

104

-858

316

135

445

241

1.490

8

-2.650

0

27342

Landelijke Intocht Sinterklaas

450

450

Besluit pre prioritair

27183

Actualisatie InvesteringsFonds 18.1

0

0

0

0

0

0

27184

Actualisatie MPG 18.1

0

0

0

0

27204

Rekeningresultaat 2017 en mutatie algemene reserves naar aanleiding van de jaarstukken 2017

8.309

-5.441

-566

2.302

Herschikking

21353

Herschikking budgetten met betrekking tot stad- en wijksbeheer en onderhoud.

-120

-80

-85

285

0

21526

Budget Naris licenties naar ICT

25

-25

0

21527

Centralisatie ICT-budget funderingen

-20

-20

40

0

21560

Salaris-toelagen naar afdelingen

-1.038

1.038

0

21729

Overheveling IT kosten Handhavingssysteem

-91

91

0

27066

Gedeeltelijke omzetting flexibele schil Ingenieursbureau naar vaste formatie

0

0

Totaal

11.971

-836

-1.688

-6.525

-110

-197

192

1.118

-2.937

0

988

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling bouwleges

0

1.528

1.528

De begroting 2018 ev. gaat uit van extra bouwproductie. De raming is afgeleid  van de ambitiesvastgelegd in het “startdocument Maak Zaanstad”. De laatste prognoses geven echter aan dat de bouw van extra woningen (nog) niet wordt gerealiseerd.De bouwleges moeten worden afgeraamd voor een bedrag van € 1,5 mln.

Gemeentefonds doorrekening september/decembercirculaire 2017

-59

292

233

De doorrekening naar 2018 van de (beleidsarme) september- en decembercirculaire van het gemeentefonds 2017 resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. Op basis van deze circulaires verslechtert het financiële beeld. De septembercirculaire laat een groei (accres) van de algemene uitkering zien voor 2018. Dit positieve accres is echter onvoldoende om de stijgende prijzen op te kunnen vangen. Zie de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Gemeentefonds maartcirculaire 2018

238

-2.043

-1.805

De maartcirculaire 2018 is een vertaling van het nieuwe regeerakkoord en de afspraken in het interbestuurlijkprogramma. Dit heeft geleid tot een hogere groei van de algemene uitkering (-€ 2,043 mln) en een verschuiving van middelen naar decentralisatie-uitkeringen (€ 0,238 mln).

Bijstelling kapitaallasten 2018

-1.928

0

-1.928

Voor de raming van de kapitaallasten 2018 wordt uitgegaan van de begroting investeringen 2017. Op basis van de jaarrekening 2017 blijkt dat de investeringsvolumes iets zijn achtergebleven bij de raming, hetgeen leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 (ad € 1,9 mln.).

Bijstelling Toeristenbelasting

0

-96

-96

Al enige tijd laat de opbrengst Toeristenbelasting een opwaartse trend zien. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten (0,1mln.).

Rekeningresultaat VrZW

0

-510

-510

Gemeente Zaanstad ontvangt voordelig rekeningresultaat van de VrZW over boekjaar 2017 welke niet in de begroting was voorzien (0,33 mln.). Tevens vindt er, door actualisatie van risico’s en daling van de benodigde weerstandscapaciteit, een vrijval van de algemene reserve plaats wat tot een aanvullend voordeel van Gemeente Zaanstad leidt (0,18 mln.).

Prijscompensatie meicirculaire 2018

0

-600

-600

In de meicirculaire 2018 worden de decentrale uitkeringen verhoogd met de prijscompensatie (-€ 0,6 mln)

Totaal Autonome ontwikkelingen

-1.749

-1.430

-3.179

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Contracten sociale wijkteams en jeugdteams

0

0

0

Op basis van aanvullende afspraken zijn de contractbedragen met betrekking tot de sociale wijkteams en de jeugdteams verhoogd. De kosten van respectievelijk € 0,150 mln en € 0,600 mln worden gedekt uit het budget voor Slim Investeren.

Doorontwikkeling Maatschappelijk Domein

320

-320

0

In 2015 zijn taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie overgedragen aan de gemeenten. Met de per mei 2014 ingezette nieuwe aanpak is veel ervaring opgedaan met wat werkt en wat niet werkt. Gaandeweg is al bijgestuurd. De focus ligt op de nog achterblijvende versnelling van de beweging van 2e lijns zorg naar 0e lijns zorg, de oprichting van Werkom, helderheid in het interne opdrachtnemersschap,  de doorontwikkeling van jeugd- en wijkteams en de verbetering van interne ketenregie. Dit is ondersteund in een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie van het domein Maatschappelijke Ontwikkeling per 1-1-2018. De totale kosten van doorontwikkeling worden gedekt door een verhoging van de taakstelling op het personeel van het Maatschappelijk Domein (-€ 0,132 mln).

ICT servicedesk van uitbesteed werk naar dienstverband

0

0

0

In verband met de beheersbaarheid van de ICT-budgetten vindt een verschuiving plaats van programma Burger en Bestuur naar de apparaatslasten.

Herschikking Participatiebudget

2.704

-2.704

0

Het participatiebudget is opnieuw ingedeeld als gevolg van de oprichting van Werkom en de participatietaken die de gemeente zelf doet. Werkom neemt per 1 januari 2018 taken, bijbehorende budgetten en personeel over van de gemeente Zaanstad. Het totale budget dat naar Werkom gaat is € 14,184 mln. Hiervan is € 9,319 mln bestemd voor de loonkosten WSW, en € 4,865 mln bestemd voor re-integratietaken. Deze kosten worden gedekt binnen het participatiebudget.In het overgedragen budget zijn ook personeelskosten opgenomen. Vanwege de korte aanlooptijd naar de oprichting van Werkom, is besloten het vaste en ingehuurde personeel tijdelijk te detacheren bij Werkom. De personeelslasten hiervan worden betaald door de gemeente Zaanstad (€ 2,704 mln). De gemeente ontvangt hiervoor van Werkom een detacheringsbijdrage (-€ 2,704 mln). In de gemeentebegroting blijft € 1,514 mln beschikbaar voor de uitvoering van gemeentelijke re-integratietaken.

ZaanFerry en onttrekking reserve Zaanverbinding

40

-40

0

De Zaanhopper en Zaanboot bestaan niet meer en zijn nu de ZaanFerry geworden met één aanbestedingscontract voor 4 jaar (+ optie verlenging 4 jaar). De budgetten voor de Zaanhopper (programma Werk, inkomen en economie) en Zaanboot (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) worden daarom samengevoegd tot één budget 'ZaanFerry' (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) .Er wordt € 0,04 mln. onttrokken aan de reserve Zaanverbinding ter dekking van de kosten van de ZaanFerry.

Tijdeljke huisvesting schoolgebouw Voorzaan

144

0

144

De uitbreiding van de Voorzaan – Visserhop kan pas medio 2019 starten. Dit in verband met een jaarrond onderzoek naar vleermuizen en de constructiewerkzaamheden die nodig zijn waardoor er langere tijd geen kinderen in het gebouw mogen zijn. Om het tekort aan m² op te vangen en tevens te voldoen aan onze zorgplicht wordt er ter overbrugging tijdelijke huisvesting gerealiseerd op het terrein (€ 0,144 mln) voor ca 1 jaar. In de actualisatie 17.2 van het IHP is deze tijdelijke huisvesting reeds aangekondigd en vermeld dat de financiele consequenties verwerkt zullen worden in 2018.

Bijstelling budgetten MAAK.Zaanstad

315

-315

0

Herallocatie van budgetten binnen programma Maak Zaanstad. In deze wijziging wordt ook de reserve aangewend. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2017 naar 2018 i.v.m. het doorschuiven van het onderzoek Museaal aanbod en APS-en.

Inzet gemeentepersoneel bij sociale wijkteams

723

0

723

Door de sociale wijkteams wordt gebruik gemaakt van de inzet van gemeentepersoneel. Als gevolg van uitstroom, langdurig verzuim en verschuiving van taken kan de gemeente minder personeel leveren dan de afgesproken inzet. Om de capaciteit op peil te houden, zijn de wijkteams hiervoor gecompenseerd (effect per saldo € 0,723 mln.).

Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen'

0

0

0

De uitvoering van het raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen' is opgedragen aan de wijkmanagers van de gemeente Zaanstad. Voor een efficiente uitvoering wordt het budget overgeheveld naar het budget voor wijkmanagement. Hiermee gaat het budget van programma 8 naar programma 3.

Actualisatie vastgoed

2.229

-2.229

0

Voor 2018 worden kosten (€ 0,084 mln.) verwacht in verband met verplaatsing naar het nieuwe zwembad Noord en zijn er eenmalige grond kosten (€ 0,094 mln.) in Zaandijk en Zaandam. Daarnaast zijn er diverse eenmalige kosten (€ 0,198 mln.) vooruitlopend op toekomstige verkopen.Op dit moment zijn de definitieve verkoopkosten nog niet bekend, vooralsnog wordt (€ 0,175 mln.) hiervoor gereserveerd. Als deze kosten lager gaan uitvallen zal dit worden toegevoegd aan het investeringsfonds. Bij de Narap zal hierover opnieuw worden gerapporteerd.

Actualisatie reserve sport

219

-219

0

De voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van Zwembad De Slag, het onderhoud van de huidige Slag en de aanpassing van het Roemhuis lopen door in 2018 (€ 0,219 mln).Tegenover deze kosten staat een onttrekking uit de reserve sport (-€ 0,219 mln).

Bijstelling voeding Transformatiefonds

0

0

0

Bij de Begroting 2017 is het transformatiefonds gevormd vanuit de budgettaire ruimte die ontstond door het verplicht moeten activeren van investeringen met maatschappelijk nut (wetswijziging BBV per 1/1/2017). Bij de voorcalculatorische bepaling van de beschikbare ruimte is abusievelijk ook rekening gehouden met kapitaallasten van investeringen die gedekt worden vanuit de reserve Investeringsfonds. Daar heeft de stelselwijziging echter geen consequenties, waardoor nu een kleine neerwaartse bijstelling op de dotatie nodig is (€ 0,19 mln). Deze mutatie heeft geen effect op het saldo, want de bijstelling van het kapitaallastenbudget wordt gedekt door een verlaging van de dotatie aan het Transformatiefonds. (betreft een structurele mutatie die reeds bij de Narap17 is gemeld, nu bij Burap18 ook en in begroting19 ev wordt hij structureel opgenomen)

Actualisatie vastgoed (brandweerkazerne)

159

-159

0

De begroting voor de brandweerkazerne is geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten. Er worden zowel meer kosten als meer opbrengsten verwacht (€ 0,128 mln.). Per saldo is het budgettair effect nihil.

Armoedebeleid

1.450

0

1.450

Veel mensen met schulden krijgen vanuit de gerechtelijke macht een bewindvoerder toegewezen. Omdat hun inkomsten dermate laag zijn, worden deze kosten vergoed via de bijzondere bijstand. Om deze kosten te beheersen wordt ingezet op een verschuiving van duurdere bewindvoering naar goedkopere begeleiding via budgetbeheer en het wijkteam. Het aantal personen in bewindvoering lijkt zich het laatste half jaar lijkt te stabiliseren en een snelle uitstroom uit bewindvoering wordt niet verwacht (gemeente heeft daar ook weinig tot geen invloed op), met hogere kosten tot gevolg (€ 1,000 mln).Het gebruik van de collectieve zorgverzekering voor minima is sinds van 2013 toegenomen met 501 huishoudens tot 2.425 in 2016. Met ingang van 1 januari 2017 vergoedt Zaanstad ook het wettelijk eigen risico. Het aantal verzekerden in 2017 is toegenomen tot 3.200 huishoudens. Met ingang van 1 januari 2018 wordt ook via Univé een gemeentelijke zorgverzekering aangeboden, waardoor mensen met een laag inkomen de keuze hebben uit twee zorgverzekeringsmaatschappijen. Een toenemend gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima en het per 2017 vergoeden van het eigen risico betekent dat structureel € 0,450 mln extra nodig is.

Begroting 2018 Regionaal Werkbedrijf

250

-250

0

Het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf heeft een reeks maatregelen toegezegd en vastgesteld voor 2018 (€ 0,250 mln). De kosten worden gedekt door een beschikking over de reserve Regionaal Werkbedrijf (-€0,250 mln).

Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet.

200

-200

0

De ambtelijke voorbereiding op de invoering van de omgevingswet geschiedt voorspoediger dan gepland, waardoor kosten eerder gemaakt gaan worden. De hiervoor gevormde bestemmingsreserve wordt daarmee ook eerder aangesproken.

Hoger dividend BNG

0

-350

-350

BNG Bank heeft een goed jaar achter de rug. De belangrijkste financiële doelstellingen zijn in 2017gerealiseerd. De winst en de solvabiliteitsratio’s zijn gestegen. Aan de aandeelhouders wordt daaromvoorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%. De huidige en de verwachteontwikkeling van de kapitalisatie van de bank maken dit mogelijk. Dit betekent dat een dividendbedrag van €141 mln wordt uitgekeerd (2016: € 91 mln). Voor Zaanstad komt dit neer op een dividendbedrag van € 1,05 mln (2016: € 0,68mln). Dit betekent een voordeel in 2018 van € 0,35 mln ten opzichte van de begrote baten.

Versterken strategisch vermogen

0

0

0

Ten behoeve van het versterken van het strategisch vermogen wordt incidenteel een centraal budget gecreëerd. Vanuit dat budget worden in 2018 onder andere activiteiten uitgevoerd door derden en bijeenkomsten bekostigd die bijdragen aan het versterken van dit strategisch vermogen.

Referendum Cultuurcluster

193

0

193

De gemeenteraad heeft besloten tot het houden van een referendum over het raadsvoorstel 'Definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster'. De totale kosten van het referendum (€ 0,293 mln) worden deels gedekt uit het budget onvoorzien (€ -0,100 mln).

Centralisatie ICT-budget Pauw

0

0

0

Het ICT-budget voor de applicatie (Pauw) voor de algemene uitkering wordt gecentraliseerd bij ICT.

Bijstelling gebiedsontwikkeling beleidsbudgetten 2018

-198

-233

-431

Zoals gemeld in het MPG kan de bijdrage kopkosten voor Inverdan vervallen, in 2018 staat hiervoor ook nog een bedrag begroot (-€ 0,431 mln). Daarnaast verwacht de gemeente meer apparaatskosten voor voorbereidingen voor gebiedsontwikkeling (PRI) bugdet (€ 0,233 mln), deze worden gedekt door de egalisatie reserve PRI (-€ 0,233 mln).

Uitvoering regeling Hoogspanning

100

-100

0

Kosten ihkv de regeling Hoogspanning voor 2018 (o.a. projectsecretariaat en onderzoek Dikkert) die worden gedekt door een subsidie van het Rijk.

Resultaat 2017 Baanstede en oprichting Werkom

-364

-315

-679

Ten behoeve van herstructurering Baanstede is een reserve gevormd. Aan deze reserve wordt nu een onttrekking gedaan (-€ 0,315 mln) ter dekking van de kosten van de oprichting van Werkom en het incidentele tekort op de oprichtingsbegroting van Werkom (€ 0,315 mln).De stand van de reserve na deze mutatie is € 1,302 mln.In de jaarrekening 2017 is een verplichting van € 1,520 mln opgenomen voor het nog te verwachten negatieve exploitatieresultaat van Baanstede. Uit de jaarrekening 2017 van Baanstede blijkt dat het uiteindelijke een lager negatief exploitatieresultaat lager is dan was begroot (€ 0,840 mln.). Het lagere tekort wordt veroorzaakt doordat de frictie- en  liquidatiekosten van Baanstede lager zijn uitgevallen dan verwacht. Het restant van de verplichting valt hierdoor vrij (-€ 0,679 mln).

Participatie: inkomen (BUIG)

1.897

-1.897

0

Het macrobudget BUIG 2018 valt hoger uit dan oorspronkelijk was begroot als gevolg van de verhoogde instroom van vergunninghouders in de bijstand.Voor Zaanstad betekent dit een hogere BUIG-uitkering (- € 2,660 mln.) dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De geactualiseerde prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden laat zien dat de uitkeringslasten € 1,897 mln. hoger zijn dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. De verwachting was dat het uitkeringenbestand in 2017 zou dalen, maar het bestand is in 2017 licht gegroeid. Hierdoor zijn de werkelijke uitkeringslasten in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2017.Het positieve saldo tussen de ‘voorlopig’ hogere BUIG-uitkering en de nieuwe prognose van de uitkeringslasten (€ 0,763 mln.) wordt toegevoegd aan de reserve Risicobuffer BUIG. De prospecties geven aan dat dit nodig is voor 2019.

Toedeling centraal budget formatieuitbreiding stedelijk domein

653

-653

0

Het extra budget voor capaciteit vanuit de Begroting 2018 stond op een centrale plek en wordt hiermee toegedeeld aan betreffende afdelingen.

Actualisatie MJOP 18.1 Hembrug

100

0

100

Op het Hembrugterrein wordt een budgetoverschrijding geprognosticeerd ad € 0,1 mln. Hiervoor zijn twee redenen, door de grote belangen rondom het Hembrugterrein, aan te geven. 1. In het kader van de contractovername van het terrein is financieel onderzoek nodig en is inhuur van juridische expertise nodig om deze goed te kunnen begeleiden. 2. De behandeling van de beroepen op het Omgevingsplan Hemburg e.o. vraagt juridische expertise vanwege de complexiteit van de beroepen.

Actualisatie Vastgoed (gymzalen)

-46

46

0

Diverse budgetbijstellingen gymzaal en zwembad Krommenie.

Actualisatie Vastgoed (VVE)

0

0

0

De kosten van een VVE in Assendelft waren nog begroot bij onderwijs, programma Maatschappelijke voorzieningen (-€ 0,017 mln). Deze worden overgezet naar vastgoed, programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling (€ 0,017 mln).

Actualisatie Vastgoed (zonnepanelen)

160

-160

0

Een deel van de kosten voor zonnepanelen stadhuis (€ 0,16 mln) wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid (-€ 0,16 mln).

Afwikkeling project Zaandijkerkerk

60

-60

0

Budgetafwikkeling project Zaandijkerkerk (o.a. subsidie-inkomsten en laatste kosten).

Wmo budgetten tweedelijns zorg

4.410

340

4.750

Voor 2018 is voor Wmo begeleiding een bedrag van € 12,796 mln begroot. Het is duidelijk dat dit bedrag niet voldoende zal zijn. Over 2017 bedroeg het tekort € 5 mln. Sinds 2016 zien we de trend dat ouderen en mensen met een GGZ achtergrond langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het aantal ouderen met 2e lijns ondersteuning lijkt zich de afgelopen periode te stabiliseren of hooguit licht te stijgen; het aantal GGZ-cliënten met 2e lijns ondersteuning neemt wel toe. Daarnaast neemt bij beide groepen de zorgzwaarte, dus de omvang van de ondersteuning, toe. De stijging lijkt deels samen te hangen met autonome factoren zoals de vergrijzing en extramuralisering, maar deels hangt het ook samen met andere factoren waarop bijsturing mogelijk is (de indicatiestelling, het aanbod van algemene voorzieningen in de wijk, het eerder afschalen naar lichtere hulp). De verwachting is dat het tekort over 2018 zal oplopen tot € 7,1 mln indien er geen maatregelen worden getroffen. Op het persoonsgebonden budget (pgb) is juiste sprake van een onderschrijding, net zoals in 2017. Door een verschuiving van pgb naar zorg in natura is de verwachte onderbesteding op het pgb-budget - € 1,7 mln. In 2018 is € 9,182 mln als budgetplafond voor Beschermd wonen zorg in natura gesteld. De prognose voor heel 2018 is een voordeel van € 0,4 mln wanneer we uitgaan van 95% verzilvering van de geïndiceerde zorg. Tegenover dit voordeel is sprake van een nadeel van € 0,25 mln. Aanbieders van beschermd wonen worden gecompenseerd voor hogere tarieven als gevolg van een afbouwregeling in de vergoeding voor NHC/ NIC vanuit het Rijk. Voor Wmo-verstrekkingen is € 3 mln begroot. De verwachting is dat we net als in 2017 in totaal € 3,7 mln uitgeven. Bij de uitgaven voor zowel hulpmiddelen als collectief vervoer is er een stijging doordat er nieuwe contracten zijn afgesloten tegen een hoger tarief, en er sprake is van een lichte stijging van het aantal aanvragen.Net als in 2017 wordt de GGZ-inloop gefinancierd middels verschillende contracten van in totaal € 0,34 mln. Dit bedrag is echter niet in de begroting opgenomen, waardoor het voor een overschrijding zorgt.De  verwachting is dat de inkomsten uit eigen bijdragen over 2018 € 0,34 mln lager zullen uitpakken dan begroot. Deze lagere inkomsten hebben te maken met de versoepeling van het landelijke en lokale eigen bijdrage beleid sinds 1 januari 2017.Binnen het sociaal domein is het stuurbudget beschikbaar. Deze is bedoeld om de schommelingen in de zorgkosten te vereffenen. In 2018 is € 4,1 mln beschikbaar. Hiervan wordt € 1,9 mln aangewend voor de kosten Wmo en € 2,2 mln voor jeugd

Jeugd budgetten tweedelijns zorg

4.600

0

4.600

In de prognose is het stuurbudget jeugd (€ 2,2 mln) volledig ingezet ter dekking van het huidige tekort, waarmee het tekort op Jeugd nu uitkomt op € 4,6 mln. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met de nieuwe instroom in relatie tot de nieuwe werkwijze specialistische jeugdhulp en het effect hiervan op de budgetten en de financiële resultaten van de conversie (overgang oude naar nieuwe systematiek). De stijging van de budgetten is volledig toe te schrijven aan de toenemende instroom van cliënten via de Jeugdteams en de doorverwijzingen naar de specialistische jeugdhulp (ook die buiten het Jeugdteam om via GI, huisarts/medisch verwijzers).De grootste stijging binnen de specialistische jeugdhulp worden veroorzaakt door de Jeugd Met Beperkingen waarbij de Jeugdteams de grootste verwijzers zijn (€ 3,5 mln) en de Jeugd- en Opvoedhulp, m.n. tot uiting komend in de groei van de crisishulp en de jeugdhulp plus (€ 2,5 mln). We zien tevens een toename van uitstroom van cliënten vanuit jeugdhulp plus naar residentiële voorzieningen en stagnatie daarbinnen als gevolg van beperkte beschikbaarheid van woningen voor kwetsbare jongeren. De kosten voor de Landelijk Werkende Instellingen, Gecertificeerde Instellingen en de JGGZ stijgen in verhouding minder dan bij de JMB en JOH (totaal € 1,6 mln). Bij de PGB’s verwachten we dat de dalende kostentrend zich doorzet als gevolg van verschuiving naar zorg in natura. Het budget PGB wordt met € 0,660 mln naar beneden bijgesteld.De contractwaarde van de Eigen Kracht Conferenties is op basis van het resultaat in 2017 verlaagd met € 0,1 mln.

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling GGD

220

0

220

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zaanstreek Waterland heeft op 29 maart 2018 de bijdrage 2018 vastgesteld. Door groei van inwoners en cao verhoging is de bijdrage van Zaanstad vastgesteld op € 5,170 mln. In de begroting staat € 4,950 opgenomen. De begroting wordt met € 0,220 mln. naar boven bijgesteld.

Voortzetten interventieteam

260

0

260

Het college heeft zich 3 april jl. positief uitgesproken over het voortzetten van het project Czarinastraat (0,35 mln.) ondanks gebrek aan budget. Voor 2018 wil het college graag dat het interventieteam wordt voortgezet.  De kosten voor dit jaar die hiermee gemoeid zijn wordt voorgesteld deze uit het voordelig rekening resultaat van de VrZW (0,52 mln.) te vergoeden.

Actualisatie programma nieuwkomers

1.545

-1.545

0

De dekking van de lasten komt uit de reserve nieuwkomers. In de originele begroting is deze dekking abusievelijk niet als onttrekking reserve verwerkt maar als lagere lasten (- € 1,214 mln). Bij deze Burap wordt deze post teruggedraaid en als onttrekking reserve opgenomen.Het uitvoeringsprogramma vluchtelingen is bestemd voor extra kosten voor onder andere huisvesting, integratie en participatie van vergunninghouders. De begeleiding van vergunninghouders naar werk vraagt meer capaciteit van casemanagers werk en jobcoaching. De kosten vallen dit jaar € 0,217 mln. hoger uit dan begroot. Op het gebied van onderwijs voor vergunninghouders en asielzoekers realiseren we een meevaller in de lasten door het uitblijven van een azc in Zaandam. Tevens vindt er een overheveling plaats van € 0,08 mln. naar programma 1 ter dekking van het overbruggingskrediet uit de bijzondere bijstand in 2018. De baten in 2018 stellen we € 0,274 mln. naar beneden bij. Dit nadeel komt door een lagere taakstelling en een scherpere inschatting van het aantal nieuwkomers waarvoor we een vergoeding krijgen. Ter dekking van de lasten uitvoeringsprogramma vluchtelingen wordt in totaal een onttrekking van € 1,714 mln aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve onttrokken. Hiervan betreft € 1,214 een correctie primaire begroting en restant lasten volgens bovenstaande toelichting.

Regeling brede school/combinatiefuncties

242

-242

0

Ter dekking van de kosten brede school activiteiten beschikt Zaanstad over twee bestemmingsreserves: Combinatiefuncties en Buurtsportcoaches. Omdat beide reserves betrekking hebben op dezelfde regeling wordt voorgesteld de reserve Buurtsportcoaches toe te voegen aan de reserve Combinatiefunctie (€ 0,177 mln). In lijn met het BBV dient de samenvoeging via de exploitatie te lopen.Daarnaast wordt de begroting 2018 voor de brede school activiteiten naar boven bijgesteld. De kosten 2018 worden geraamd op € 0,145 mln. terwijl op dit moment € 0,08 mln. begroot staat. Ter dekking wordt een onttrekking van € 0,065 mln. aan de reserve combinatiefuncties gedaan.

Vergoedingen raadsleden

60

0

60

Het budget voor vergoedingen raadsleden wordt verhoogd. De vergoedingen voor raadsleden zijn aangepast aan de hoogte van vergoedingen van de raadsleden geldend vanaf 1 januari 2018 conform de circulaire van BKZ d.d. november 2017 (€ 0,060 mln).Tevens is een correctie doorgevoerd , aangezien in 2017 geen indexatie heeft plaatsgevonden

Bijstelling budgetten MAAK.Zaanstad

-217

217

0

In 2017 is een deel van de budgetten tbv de gebiedsanalyses en perspectieven niet besteed en via een bestemmingsreserve zijn deze budgetten overgeheveld naar 2018. In 2018 worden analyses en perspectieven afgerond en daarvoor wordt nu voorgesteld € 216.000 te onttrekken aan deze bestemmingsreserve om de kosten te dekken. Daarnaast is een aantal budgetten op verzoek van de budgethouder herschikt.

Vrijval fietsenstallingen

-150

0

-150

De fietsenstallingen Oost en West zijn nog niet operationeel. Als gevolg hiervan vallen de hiervoor in de begroting opgenomen budgetten (€ 0,2 mln.) vrij.  De fietsenstalling Vinkenstraat heeft door ruime openingstijden en bemande bewaking een exploitatienadeel (€ 0,05 mln). Per saldo valt er € 0,15 mln. vrij in 2018.

Capaciteit dienstverlening & bedrijfsvoering burap 2018

202

-302

-100

Ten aanzien van de capaciteit dienstverlening en bedrijfsvoering wordt een voordeel verwacht van -€ 0,1 mln als gevolg van het niet invullen van de vacatureruimte directeur bedrijfsvoering. Tevens is binnen deze begrotingswijziging sprake van een verschuiving tussen baten en lasten en tussen programma’s, waardoor binnen genoemde  programma’s een resultaatseffect ontstaat.Het effect op programma 8 Burger & Bestuur is een voordeel van € 0,066 mln vanwege hogere verwachte opleidingssubsidies van het rijk en als gevolg van verschuiving van budget, en dus ook kosten, naar de apparaatslasten.Voor programma 9 Financiën geldt dat er sprake is van een saldoneutrale verschuiving van de stelpost salarisbegroting naar de apparaatslasten van € 0,059 mln.Het effect op de apparaatslasten is een nadeel van € 0,025 mln welke wordt gedekt door de genoemde voordelen van programma’s 8 en 9 zoals hierboven beschreven.

Opvang van dak- en thuisloze jongeren (zwerfjongeren)

-240

0

-240

Het bij de begroting 2018-2021 extra beschikbaar gestelde budget van € 360.000 voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren (zwerfjongeren) zal in 2018 niet geheel besteed worden. Voor de nieuwe opvang wordt in juni 2018 een aanbesteding gepubliceerd. Dit betekent dat er effectief op zijn vroegst in november gestart kan worden met de opvang.

Extra kosten uitvoering GSP in 2018

0

0

0

Betreft geraamde extra kosten uitvoering Grondstoffenplan in 2018 (€ 0,665 mln.). De in de primaire begroting 2018 opgenomen raming is te laag. De kosten hiervan worden enerzijds gedekt door een tariefsmutatie van de dienstverleningsovereenkomst met de HVC ( €0,127 mln) en  anderzijds door een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing (€ 0,538 mln).

MRA-trainees

0

0

0

Bij Zaanstad zijn twee trainees vanuit de Metropool Regio Amsterdam werkzaam (€ 0,09 mln). Zij zijn ingezet in het Maatschappelijk domein. Dekking wordt gevonden in het budget salaristoelagen.

Dekking Bedrijfsvoering

-325

325

0

Een deel van de facilitaire kosten en ondersteunende diensten wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringsprojecten via een opslag op de gerealiseerde gewerkte uren. De afgelopen jaren is binnen deze diensten een bezuinigingsslag doorgevoerd als gevolg waaarvan de begrote dekking te hoog is vastgesteld. Vanuit programmabudget communicatie wordt de begrote dekking structureel verlaagd met € 0,075 mln en vanuit programmabudget personeel & organisatie incidenteel met € 0,25 mln.

Social Return Desk

0

0

0

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken het social return beleid maximaal te willen benutten in decontractuele afspraken met leveranciers over hun bijdrage in werkgelegenheid en ontwikkeling vanwerkzoekenden.Het vaststellen van maatwerk social return contracteisen begint aan de voorkant van de inkoopketen. De takenvan de Social Return Desk sluiten daarom het beste aan bij de inkoopfunctie. De Social Return Desk blijftbestaan uit twee medewerkers (1 fte schaal 11 en 0,89 fte schaal 8, € 0,069 mln). Dekking vindt vanaf de tweede helft van2018 plaats uit het BUIG-budget. Tevens komt daaruit dekking voor een webbased monitoringsysteem WIZZRwelke centraal bij ICT wordt ondergebracht (€ 0,01 mln).

Vrijval verplichtingen 2017

-275

0

-275

Er zijn eind 2017 gemeentebreed ten onrechte verplichtingen opgenomen waarvoor in 2018 geen facturen meer komen. Deze reserveringen kunnen derhalve vrijvallen (-€ 0,125 mln).

Onttrekking reserve Nieuwe Informatie Systemen

50

-50

0

Voor het uitvoeren van nieuwe ICT-projecten zoals bijvoorbeeld het document management systeem Alfresco wordt € 0,05 mln aan de reserve Nieuwe Informatie Systemen onttrokken.

Onttrekking reserve Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

12

-12

0

Voor het uitvoeren van projecten in het kader van de Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstreek/Waterland wordt  € 0,012 mln aan de reserve Samenwerking-Z/W onttrokken.

Correctie dotatie voorziening Wachtgelden Bestuur

-175

175

0

Jaarlijks wordt € 0,175 mln gespaard in de reserve Wachtgelden Bestuur. Elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt het gespaarde bedrag toegevoegd aan de voorziening Wachtgelden Bestuur, waaruit vervolgens wachtgelden aan ex-bestuursleden worden uitgekeerd.Voor het jaar 2018 was € 0,175 mln teveel begroot vanuit de reserve aan de voorziening toe te voegen. Dit wordt hierbij saldoneutraal gecorrigeerd.

Correctie te verhalen incassokosten

-15

15

0

Betreft een technische correctie van te verhalen incassokosten van de deurwaarder die voorheen apart als baten werden ontvangen, maar tegenwoordig in mindering op de factuur van de deurwaarder worden gebracht.Hierdoor worden zowel de lasten als de baten naar beneden bijgesteld met € 0,015 mln.

Administratieve aanpassing Dekking Bedrijfsvoering

3.289

-3.289

0

De dekking Bedrijfsvoering was tot op heden in de begroting opgenomen als negatieve lasten. Dit komt nog voort uit de periode dat de kostenverdeling was beëindigd en het als correctie op de lasten werd verantwoord. Dit is  nu aangepast naar verantwoording als baten, omdat het baten zijn vanuit de urenverantwoording op investeringen en grondexploitaties.

Domusvoorziening

-100

0

-100

Het bij de begroting 2018-2021 extra beschikbaar gestelde budget van € 0,4 mln voor de opvang van overlast gevende verslaafde mensen met multiproblematiek (Domusvoorziening) zal in 2018 niet geheel besteed worden (€ 0,1 mln). Op dit moment is men nog op zoek naar een geschikt pand. Onduidelijk is welke kosten dit precies met zich mee zal brengen.

Inzet Algemene Reserve Sociaal

0

-8.309

-8.309

De Algemene Reserve Sociaal (ARS) is bij raadsbesluit gevormd om risico's in o.a. programma 1 Jeugd en Zorg op te vangen. Bij de Burap 2018 bedraagt het tekort in programma 1 ca. € 10 mln. Vanuit het jaarrekeningresultaat 2017 en het overschot Algemene reserve Grondzaken is de ARS met € 8,3 mln gevuld. Dit bedrag wordt gelijk ingezet om het tekort van programma 1 (deels) te dekken.

Slim Investeren Sociaal Domein

-450

0

-450

Het budget Slim Investeren is bedoeld voor vernieuwingen binnen het sociaal domein en voor de beweging naar de voorkant. In verband met de tekorten in de zorgkosten wordt het budget in 2018 alleen ingezet voor de lopende verplichtingen en voor de maatregelen in het kader van de aanpak zorgkosten. Dat creëert financiële ruimte. Van het budget van € 3,5 mln kan € 0,45 mln vrijvallen.

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

0

0

0

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Landelijke Intocht Sinterklaas

600

-150

450

In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl., is besloten dat Gemeente Zaanstad de Landelijke Intocht Sinterklaas 2018 organiseert. Hiervoor is 0,6 mln. nodig en waarbij het streven is minimaal 0,15 mln. uit externe middelen te dekken.

Totaal Beleidsbijstellingen

24.850

-22.985

1.865

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie InvesteringsFonds 18.1

-5.101

5.101

0

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Actualisatie MPG 18.1

939

-939

0

Aan de hand van de cijfers vanuit het MPG 18.1 wordt de   (jaar)begroting geactualiseerd.

Rekeningresultaat 2017 en mutatie algemene reserves naar aanleiding van de jaarstukken 2017

9.162

-6.860

2.302

Het jaarrekeningresultaat 2017 ad (€ 1,4 miljoen) wordt toegevoegd aan de algemene reserve (€ 0,9 miljoen) en de algemene reserve sociaal (ARS) (€ 0,6 miljoen).Uit de actualisatie van het risicoprofiel van de grondexploitaties is gebleken dat de maximale omvang van de algemene reserve grondbedrijf (ARG) zoals vastgelegd in de nota weerstandsvermogen & risicomanagement wordt overschreden. Het overschot van de ARG wordt overgeheveld naar de ARS.Op basis van de nota weerstands vermogen en risicomanagement is de ondergrens van de ratio 1,4. Na toevoeging van het rekeningresulstaat 2017 is deze 1,2. Om aan de ratio te voldoen is een extra storting van (€ 2,3 miljoen) noodzakelijk.

Totaal Besluit pre prioritair

5.001

-2.699

2.302

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Herschikking budgetten met betrekking tot stad- en wijksbeheer en onderhoud.

0

0

0

Herschikking van de budgetten zodat ze beter aansluiten op de uitvoering.

Budget Naris licenties naar ICT

0

0

0

Teneinde alle ICT budgetten centraal te plaatsen wordt het budget van de licenties van de risicomanagementsoftware (programma Financiën) overgeheveld naar de ICT budgetten (programma Burger en Bestuur).

Centralisatie ICT-budget funderingen

0

0

0

In verband met geldend gemeentebeleid wordt het ICT-budget voor de doorontwikkeling van de applicatie voor funderingen gecentraliseerd (€ 0,04 mln incidenteel en € 0,017 mln structureel). Hierdoor verschuiven budgetten van programma Veiligheid en Handhaving en Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar het programma Burger en Bestuur.

Salaris-toelagen naar afdelingen

0

0

0

Het centraal geplaatste salarisbudget met betrekking tot toelagen wordt naar de betreffende afdelingen verdeeld.

Overheveling IT kosten Handhavingssysteem

0

0

0

De software gerelateerde kosten voor het handhavingssysteem wordt in verband met beheersbaarheid centraal overgeheveld (€ 0,09 mln.). Het betreft een programma-overstijgende mutatie (van Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar Burger en Bestuur).

Gedeeltelijke omzetting flexibele schil Ingenieursbureau naar vaste formatie

0

0

0

De capaciteit die wordt ingezet om projecten in de openbare ruimte te realiseren wordt deels ingevuld met een flexibele schil van inhuurkrachten. Door een toenemende capaciteitsvraag is deze flexibele schil in 2017 gegroeid naar ongeveer 30% van de totaal geraamde uren. De verwachting is dat de capaciteitsvraag structureel blijft bestaan waardoor het strategischer is om de flexibele capaciteit om te zetten naar vast personeel (8 fte). Daarnaast draagt het bij aan het borgen van kennis en kunde alswel het terugdringen van hogere kosten inhuur.

Totaal

28.102

-27.114

988