(bedragen x € 1.000)

Financiën

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

1.729

-298.452

15.337

-6.070

-287.457

Autonome ontwikkelingen

793

-2.447

0

0

-1.655

Beleidsbijstellingen

-151

-350

-190

0

-691

Besluit pre prioritair

0

0

853

-1.419

-566

Herschikking

-25

0

0

0

-25

Stand Burap 2018

2.345

-301.250

16.000

-7.489

-290.394

Toelichting

Belangrijkste mutatie is de verwerking van de september- en de maartcirculaire die per saldo tot hoger opbrengsten. De lagere kapitaallasten leiden bij treasury tot hogere rentelasten waardoor in dit programma een nadeel ontstaat.  

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Gemeentefonds doorrekening september/decembercirculaire 2017

0

292

292

De doorrekening naar 2018 van de (beleidsarme) september- en decembercirculaire van het gemeentefonds 2017 resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. Op basis van deze circulaires verslechtert het financiële beeld. De septembercirculaire laat een groei (accres) van de algemene uitkering zien voor 2018. Dit positieve accres is echter onvoldoende om de stijgende prijzen op te kunnen vangen. Zie de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Gemeentefonds maartcirculaire 2018

0

-2.043

-2.043

De maartcirculaire 2018 is een vertaling van het nieuwe regeerakkoord en de afspraken in het interbestuurlijkprogramma. Dit heeft geleid tot een hogere groei van de algemene uitkering (-€ 2,043 mln) en een verschuiving van middelen naar decentralisatie-uitkeringen (€ 0,238 mln).

Bijstelling Toeristenbelasting

0

-96

-96

Al enige tijd laat de opbrengst Toeristenbelasting een opwaartse trend zien. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten (0,1mln.).

Bijstelling kapitaallasten 2018

793

0

793

Voor de raming van de kapitaallasten 2018 wordt uitgegaan van de begroting investeringen 2017. Op basis van de jaarrekening 2017 blijkt dat de investeringsvolumes iets zijn achtergebleven bij de raming, hetgeen leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 (ad € 1,9 mln.).

Prijscompensatie meicirculaire 2018

0

-600

-600

In de meicirculaire 2018 worden de decentrale uitkeringen verhoogd met de prijscompensatie (-€ 0,6 mln)

Totaal

793

-2.447

-1.655

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

8

0

8

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Referendum Cultuurcluster

-100

0

-100

De gemeenteraad heeft besloten tot het houden van een referendum over het raadsvoorstel 'Definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster'. De totale kosten van het referendum (€ 0,293 mln) worden deels gedekt uit het budget onvoorzien (€ -0,100 mln).

Hoger dividend BNG

0

-350

-350

BNG Bank heeft een goed jaar achter de rug. De belangrijkste financiële doelstellingen zijn in 2017gerealiseerd. De winst en de solvabiliteitsratio’s zijn gestegen. Aan de aandeelhouders wordt daaromvoorgesteld om het dividendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%. De huidige en de verwachteontwikkeling van de kapitalisatie van de bank maken dit mogelijk. Dit betekent dat een dividendbedrag van €141 mln wordt uitgekeerd (2016: € 91 mln). Voor Zaanstad komt dit neer op een dividendbedrag van € 1,05 mln (2016: € 0,68mln). Dit betekent een voordeel in 2018 van € 0,35 mln ten opzichte van de begrote baten.

Capaciteit dienstverlening & bedrijfsvoering burap 2018

-59

0

-59

Ten aanzien van de capaciteit dienstverlening en bedrijfsvoering wordt een voordeel verwacht van -€ 0,1 mln als gevolg van het niet invullen van de vacatureruimte directeur bedrijfsvoering. Tevens is binnen deze begrotingswijziging sprake van een verschuiving tussen baten en lasten en tussen programma’s, waardoor binnen genoemde  programma’s een resultaatseffect ontstaat.Het effect op programma 8 Burger & Bestuur is een voordeel van € 0,066 mln vanwege hogere verwachte opleidingssubsidies van het rijk en als gevolg van verschuiving van budget, en dus ook kosten, naar de apparaatslasten.Voor programma 9 Financiën geldt dat er sprake is van een saldoneutrale verschuiving van de stelpost salarisbegroting naar de apparaatslasten van € 0,059 mln.Het effect op de apparaatslasten is een nadeel van € 0,025 mln welke wordt gedekt door de genoemde voordelen van programma’s 8 en 9 zoals hierboven beschreven.

Bijstelling voeding Transformatiefonds

-190

0

-190

Bij de Begroting 2017 is het transformatiefonds gevormd vanuit de budgettaire ruimte die ontstond door het verplicht moeten activeren van investeringen met maatschappelijk nut (wetswijziging BBV per 1/1/2017). Bij de voorcalculatorische bepaling van de beschikbare ruimte is abusievelijk ook rekening gehouden met kapitaallasten van investeringen die gedekt worden vanuit de reserve Investeringsfonds. Daar heeft de stelselwijziging echter geen consequenties, waardoor nu een kleine neerwaartse bijstelling op de dotatie nodig is (€ 0,19 mln). Deze mutatie heeft geen effect op het saldo, want de bijstelling van het kapitaallastenbudget wordt gedekt door een verlaging van de dotatie aan het Transformatiefonds. (betreft een structurele mutatie die reeds bij de Narap17 is gemeld, nu bij Burap18 ook en in begroting19 ev wordt hij structureel opgenomen)

Totaal

-341

-350

-691

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie MPG 18.1

0

0

0

Aan de hand van de cijfers vanuit het MPG 18.1 wordt de   (jaar)begroting geactualiseerd.

Rekeningresultaat 2017 en mutatie algemene reserves naar aanleiding van de jaarstukken 2017

853

-1.419

-566

Het jaarrekeningresultaat 2017 ad (€ 1,4 miljoen) wordt toegevoegd aan de algemene reserve (€ 0,9 miljoen) en de algemene reserve sociaal (ARS) (€ 0,6 miljoen).Uit de actualisatie van het risicoprofiel van de grondexploitaties is gebleken dat de maximale omvang van de algemene reserve grondbedrijf (ARG) zoals vastgelegd in de nota weerstandsvermogen & risicomanagement wordt overschreden. Het overschot van de ARG wordt overgeheveld naar de ARS.Op basis van de nota weerstands vermogen en risicomanagement is de ondergrens van de ratio 1,4. Na toevoeging van het rekeningresulstaat 2017 is deze 1,2. Om aan de ratio te voldoen is een extra storting van (€ 2,3 miljoen) noodzakelijk.

Totaal

853

-1.419

-566

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Budget Naris licenties naar ICT

-25

0

-25

Teneinde alle ICT budgetten centraal te plaatsen wordt het budget van de licenties van de risicomanagementsoftware (programma Financiën) overgeheveld naar de ICT budgetten (programma Burger en Bestuur).

Totaal

-25

0

-25