Onderstaande tabel toont de bijstellingen in de uitgaven aan investeringen voor het jaar 2018. De meerjarige gevolgen voor de kapitaallasten zijn al in de Kadernota 2019 verwerkt.

(Bedragen x € 1.000)

Bruto investering

Netto investering

Productgroep

Begrotings

Begroting

Burap

Begroting

Burap

Investeringen

Programma

2018

2018

Verschil

2018

2018

Verschil

Bedrijfsmiddelen

ICT

1

0

65

65

0

65

65

Parkeren

4

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer

6

962

962

0

962

962

0

Handhaving

7

0

0

0

0

0

0

ICT

8

1.250

2.396

1.146

1.250

2.396

1.146

Facilitair

8

2.026

2.369

343

2.026

2.369

343

Totaal Bedrijfsmiddelen

4.238

5.792

1.554

4.238

5.792

1.554

Onderhoud

Civiel

4

746

154

-592

746

154

-592

Inverdan

4

5.775

1.392

-4.383

5.775

1.392

-4.383

VRI/OV

6

1.607

1.607

0

1.607

1.607

0

Groen en Speelplaatsen

6

4.726

4.726

0

4.726

4.726

0

Waterhuishouding

6

200

200

0

200

200

0

Wegen en Verkeer

6

14.300

14.701

401

12.161

12.242

81

Vastgoed

6

0

0

0

0

0

0

Civiel Wilhelminasluis

6

3.766

82

-3.684

3.766

82

-3.684

Civiel Zaanbrug

6

100

100

0

100

100

0

Civiel

6

2.650

2.650

0

2.650

2.650

0

Wegen en Verkeer busbrug

6

0

500

500

0

500

500

Natuur en milieu

6

200

200

0

200

200

0

Totaal Onderhoud

34.070

26.312

-7.758

31.931

23.853

-8.078

Onderwijs

Onderwijs - IHP

3

20.874

15.119

-5.755

20.874

15.119

-5.755

Onderwijs - Overig

3

8.050

10.568

2.518

8.050

10.568

2.518

Totaal Onderwijs

28.924

25.687

-3.237

28.924

25.687

-3.237

Sport

Sport - Sportvelden

3

869

271

-598

869

271

-598

Sport - Routekaart buitensport

3

345

1.105

760

345

1.105

760

Sport - Sporthallen

3

112

129

17

112

129

17

Sport - Sportparken

3

4.390

1.790

-2.600

4.290

1.790

-2.500

Totaal Sport

5.716

3.295

-2.421

5.616

3.295

-2.321

Tarief

Riolen

6

10.400

10.400

0

10.400

10.400

0

Bedrijfsmiddelen stadsbeheer (tarief)

6

410

475

65

410

475

65

Totaal Tarief

10.810

10.875

65

10.810

10.875

65

Vastgoed

Vastgoed

3

0

93

93

0

93

93

Cultuurhuis

4

17.168

16.508

-660

17.168

16.508

-660

Nauerna

4

1.207

1.207

0

1.207

1.207

0

Vastgoed

4

405

3.723

3.318

405

2.973

2.568

Vastgoed

8

0

712

712

0

712

712

Totaal Vastgoed

18.780

22.243

3.463

18.780

21.493

2.713

Totaal investeringen

102.538

94.204

-8.334

100.299

90.995

-9.304

Groep
Productgroep
Programma

TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000

Bedrijfsmiddelen

08 Burger en Bestuur

08 Burger en Bestuur

Facilitair

Een aantal in 2017 begrote investeringen zijn doorgeschoven naar 2018. Het betreft onder andere de investering met betrekking tot "Anders werken".

ICT

Een aantal in 2017 begrote ICT-vervangingsinvesteringen is doorgeschoven naar 2018. Het gaat om database-servers, (mobiele) werkplekken, GSM infrastructuur en de tweede en laatste fase van het beheersysteem openbare ruimte.

Onderhoud

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Inverdan

De BBV schrijft voor dat subsidiebijdragen in de boekhouding moeten worden verwerkt daar waar ook de kosten staan. De subsidie van het rijk die Zaanstad voor de Buiging/Spooroverbouwing in 2017 heeft ontvangen mag dus niet aan het Investeringsfonds worden toegevoegd, maar moet direct ten gunste komen aan het project Inverdan. Dit heeft een ‘boekhoudtechnische ruil’ tot gevolg: er valt in de exploitatie een bedrag vrij, waaronder kapitaallasten aan investeringen Inverdan en de dotatie aan het Investeringsfonds vervalt.

06 Beheer buitenruimte

06 Beheer buitenruimte

Civiel Wilhelminasluis

Verwachte hervatting van de uitvoering is eind 2018 waarna de daadwerkelijke kosten in 2019 zullen worden verantwoord.

Wegen en Verkeer busbrug

Besloten is de busbrug (De Binding) 24 uur open te stellen. Om dit te realiseren moeten diverse investeringen in de openbare ruimte worden gedaan. De zogenaamde No regret maatregelen worden in 2018 opgestart.

Onderwijs

03 Maatschappelijke voorzieningen

03 Maatschappelijke voorzieningen

IHP

De realisatie van een aantal projecten in het IHP zal bij de actualisatie 18.1 in de jaarschijf 2018 achterblijven bij de begroting. Dit is een gevolg van vertragingen in het proces, waarbij de belangrijkste de MFA Kreekrijk betreft. Bij de MFA Kreekrijk is de vertraging met name het gevolg van langere levertijden van materialen.

Overig

Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties voeren, in het kader van de vorming van IKC’s, al geruime tijd overleg over een aanvaardbare huurprijs die de gemeente vraagt bij nieuwbouw voor kindvoorzieningen (projecten uit het IHP). In navolging van de discussie over de huurprijs hebben de schoolbesturen van Agora en Zaan Primair samen met de vaste kinderopvangaanbieders medio 2017 aan bureau Sardes gevraagd om een Masterplan vorm te geven. Hierbij diende onder meer gekeken te worden naar een mogelijke optimalisatie in de spreiding van kindervoorzieningen en IKC’s. Dit Masterplan is in maart 2018 bij de gemeente aangeleverd en gepresenteerd. Het Masterplan is vooral een verkenning (geworden) en vergt nog nader onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden tot implementatie/uitvoering van dit Masterplan en de financiële consequenties die dit met zich meebrengt. Over het Masterplan volgt dit jaar separate besluitvorming in de raad. In 2017 zijn er gezien het nog lopende onderzoek geen investeringen gedaan vanuit de coalitiegelden.

Sport

03 Maatschappelijke voorzieningen

03 Maatschappelijke voorzieningen

Routekaart buitensport

Een aantal projecten  wordt in 2018 uitgevoerd i.p.v. in 2017, zoals het parkeerterrein van RCZ en van SVA en de renovatie van de velden van HVZ en ZKC.

Sportparken

Door de verschillende procedures heeft het sportpark De Kraaien een vertraging opgelopen van ruim 6 maanden. Na het afronden van het bestemmingsplan 2e kwartaal 2018 is de verwachting dat in het 3e kwartaal 2018 gestart kan worden met de realisatie van het nieuwe sportcomplex.
Voor sportpark de Omzoom worden er in 2018  werkzaamheden n.a.v. het herstelplan afgerond (hiervoor is in 2017 een schade-uitkering ontvangen). Hierdoor lopen ook de kosten voor procesbegeleiding door en de aanpassing aan de nieuwe ontsluitingsweg.

Sportvelden

Het vervangen van de kunstgrasvelden van SVA en van Hellas is uitgesteld omdat de velden technisch nog voldoen.  Ook de gereserveerde bedragen voor de kunstgrasvelden van De Kraaien zijn doorgeschoven naar 2019, omdat er sprake is van een vertraging van ruim 6 maanden bij de realisatie van het  nieuwe sportpark van De Kraaien.

Vastgoed

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

Cultuurhuis

In 2017 zijn meer kosten (technisch ontwerp en aanbestedingsdocument) gemaakt die in 2018 niet gemaakt zullen worden .

Vastgoed

De begrote maatregelen betreffende gevel en dak herstel bij gymnastieklokalen zijn in 2017 uitgesteld en doorgeschoven naar 2018. Daarnaast is de renovatie van een aantal relatief verouderde gymzalen, waar pas eind 2017 een nieuwe Programma van Eisen is ontvangen doorgeschoven naar 2018. Daarnaast zijn er in 2017 2 vervangingen verschoven naar 2018 omdat die in 2017 nog niet nodig waren. Voor het levensduur verlengend onderhoud geld dat in 2017 werkzaamheden aan een aantal panden niet zijn uitgevoerd omdat er nog gewerkt werd aan het in beeld krijgen van de wettelijke vereisten in verband met de gewenste verduurzaming. Voor andere panden gold dat het nog niet direct noodzakelijk was. Met de laatste actualisatie zijn deze ramingen opnieuw gefaseerd waardoor de jaarschijf 2018 met circa €1 mln. is toegenomen.

Vastgoed

Eind 2017 is gestart met de aanpassing van de WKO-installatie voor het Stadhuis. Een deel van de opdracht is betaald en het restant zal pas betaald gaan worden in 2018.