Samen met inwoners, ondernemers en partners Zaans Evenwicht realiseren

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Percentage inwoners dat aangeeft zich medeverantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in eigen buurt.83%80%80%83%Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samen Zaans Evenwicht realiseren

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers (10-puntschaal)

5,9 (2012)

6,0

6,4

6,2

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (10-puntschaal)

5,6 (2012)

5,7

6,2

6

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat vindt dat Zaanstad veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken

12% (2010)

17%

17%

15%

Zaanpeiling

In februari tot en met april heeft Platform aan de Zaan, samen met de gemeente, vier themaweken georganiseerd onder de noemer Zaanse Geluiden. Tijdens deze weken is het gesprek aangegaan met inwoners, ondernemers en experts rond de thema’s Inclusieve stad, Duurzaamheid, Verstedelijking en Economische ontwikkeling. De geluiden die uit deze weken naar voren kwamen, zijn voeding voor nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Verminderen regeldruk

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage ingetrokken bezwaren na contact

30% (2013)

33%

40%

50%

Gemeentelijke registratie

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften

57% (2013)

50%

35%

20%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft

74% (2013)

75%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft

95% (2013)

95%

95%

95%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft

87% (2013)

85%

85%

85%

Gemeentelijke registratie

Percentage besluiten ruimtelijk  domein dat na beroep in stand blijft

92% (2013)

85%

92%

92%

Gemeentelijke registratie

Aantal klachten per 1000 inwoners

4,0 (2014)

3,7

4,0

4,0

Gemeentelijke registratie

Aantal bezwaar- en beroepsprocedures per 1000 inwoners

6,9 (2012)

7,0

7,0

7,0

Gemeentelijke registraties

Transparante besluitvorming en informatie

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal)

6,9 (2012)

6,9

7,5

7,5

Zaanpeiling

Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten (10-puntschaal).

7,0 (2012)

7,1

7,5

7,5

Zaanpeiling

Gemeentelijke dienstverlening

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Percentage inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuisnb: nieuwe indicator78%80%80%Zaanpeiling
Waarderingscijfer afhandeling van telefonische en online vragen7,6 (2016)-7,58,0Gemeentelijke registratie

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Digitaal behandelen van vergunningen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage vergunningen dat binnen drie weken volgens de versnelde procedure wordt verleend

18% (2014)

75%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Toegankelijkheid digitale dienstverlening

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage aangeboden telefoongesprekken dat binnen 30 seconden wordt opgenomen

63% (2010)

70%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage telefoongesprekken dat eerstelijns wordt afgehandeld.

63% (2013)

72%

70%

68%

Gemeentelijke registratie

Het behalen van het drempelvrij keurmerk niveau 1 voor www.zaanstad.nl

100% (2014)

100%

100%

100%

Externe audit

Digitaal behandelen van aanvragen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage digitale aanvragen bij producten uit de basisregistratie personen

25% (2014)

59%

75%

75%

Gemeentelijke registratie

Percentage bezoeken stadhuis op afspraak

16% (2010)

60%

75%

60%

Gemeentelijke registratie

In 2018 vindt een communicatiecampagne plaats om het digitaal aanvragen verder te promoten. Daarnaast wordt er praktijkgericht onderzoek gedaan. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt om het gebruik van het digitaal kanaal te verhogen.

Onderhouden en digitaal ontsluiten Zaanse historie

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Ontsluiten archieven Zaanse oudheidkundige verzameling

0% (2015)

80%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Digitaliseren bouwvergunningen

0%

3%

20%

100%

Digitaal gemeentearchief

De doelstelling om 20% van de bouwvergunningen te digitaliseren wordt niet gehaald. Dit voorjaar is gebleken dat de digitaliseringsactiviteiten van het gemeentearchief Europees aanbesteed moeten worden. Deze aanbesteding is naar verwachting in september afgerond, waarna de gemeente beschikt over een raamcontract met drie partijen. In september kan een mini-competitie gehouden worden om de opdracht de bouwvergunningen te digitaliseren. Het is niet zeker dat de gecontracteerde partij die 20% ook voor het einde van het jaar kan opleveren.

Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

74%

85%

87%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage incidentele subsidies dat binnen de termijn is afgehandeld

73%

92%

95%

100%

Gemeentelijke registratie

Percentage WOB-verzoeken dat binnen de termijn is afgehandeld

74% (2014)

86%

100%

Gemeentelijke registratie

Maatregelen getroffen voor een veilige digitale omgeving voor dienstverlening

Voldoende

Voldoende

Goed

Goed

Externe audits

Zichtbaar is dat er steeds complexere WOB-verzoeken binnen komen, waarbij een grote hoeveelheid informatie wordt opgevraagd en derde belanghebbenden zijn betrokken.

Algemeen bestuur

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron