(bedragen x € 1.000)

Burger en bestuur

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

67.248

-11.057

175

-1.449

54.916

Autonome ontwikkelingen

-191

1.528

0

0

1.337

Beleidsbijstellingen

4.470

-3.919

0

113

664

Herschikking

-882

0

0

0

-882

Stand Burap 2018

70.644

-13.448

175

-1.336

56.035

Toelichting

De belangrijkstemutatie betreft de bijstelling van de bouwleges (€ 1,5 mln.) waar de baten lager worden. Verder is er een overzetting van het salarisbudget naar de afdelingen van € 1,0 mln. Dit kevert in dit programma een voordeel in de baten op en op de afdelingen een nadeel van hetzelfde bedrag. Dit geldt ook voor het overzetten van ICT-budgetten (0,8 mln.) naar de afdelingen.   
Daarnaast heeft de verdeling van de apparaatslasten invloed op de budgetten en ook de saldo-neutrale administratieve bijstelling van de dekking bedrijfsvoering heeft invloed op zowel de lasten als de baten.

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2018

-361

0

-361

Voor de raming van de kapitaallasten 2018 wordt uitgegaan van de begroting investeringen 2017. Op basis van de jaarrekening 2017 blijkt dat de investeringsvolumes iets zijn achtergebleven bij de raming, hetgeen leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 (ad € 1,9 mln.).

Gemeentefonds doorrekening september/decembercirculaire 2017

170

0

170

De doorrekening naar 2018 van de (beleidsarme) september- en decembercirculaire van het gemeentefonds 2017 resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. Op basis van deze circulaires verslechtert het financiële beeld. De septembercirculaire laat een groei (accres) van de algemene uitkering zien voor 2018. Dit positieve accres is echter onvoldoende om de stijgende prijzen op te kunnen vangen. Zie de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Bijstelling bouwleges

0

1.528

1.528

De begroting 2018 ev. gaat uit van extra bouwproductie. De raming is afgeleid  van de ambitiesvastgelegd in het “startdocument Maak Zaanstad”. De laatste prognoses geven echter aan dat de bouw van extra woningen (nog) niet wordt gerealiseerd.De bouwleges moeten worden afgeraamd voor een bedrag van € 1,5 mln.

Totaal

-191

1.528

1.337

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

2.400

-910

1.490

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Social Return Desk

10

0

10

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken het social return beleid maximaal te willen benutten in decontractuele afspraken met leveranciers over hun bijdrage in werkgelegenheid en ontwikkeling vanwerkzoekenden.Het vaststellen van maatwerk social return contracteisen begint aan de voorkant van de inkoopketen. De takenvan de Social Return Desk sluiten daarom het beste aan bij de inkoopfunctie. De Social Return Desk blijftbestaan uit twee medewerkers (1 fte schaal 11 en 0,89 fte schaal 8, € 0,069 mln). Dekking vindt vanaf de tweede helft van2018 plaats uit het BUIG-budget. Tevens komt daaruit dekking voor een webbased monitoringsysteem WIZZRwelke centraal bij ICT wordt ondergebracht (€ 0,01 mln).

ICT servicedesk van uitbesteed werk naar dienstverband

-797

0

-797

In verband met de beheersbaarheid van de ICT-budgetten vindt een verschuiving plaats van programma Burger en Bestuur naar de apparaatslasten.

Actualisatie Vastgoed (zonnepanelen)

160

0

160

Een deel van de kosten voor zonnepanelen stadhuis (€ 0,16 mln) wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid (-€ 0,16 mln).

Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen'

-75

0

-75

De uitvoering van het raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen' is opgedragen aan de wijkmanagers van de gemeente Zaanstad. Voor een efficiente uitvoering wordt het budget overgeheveld naar het budget voor wijkmanagement. Hiermee gaat het budget van programma 8 naar programma 3.

Onttrekking reserve Nieuwe Informatie Systemen

50

-50

0

Voor het uitvoeren van nieuwe ICT-projecten zoals bijvoorbeeld het document management systeem Alfresco wordt € 0,05 mln aan de reserve Nieuwe Informatie Systemen onttrokken.

Onttrekking reserve Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

12

-12

0

Voor het uitvoeren van projecten in het kader van de Samenwerkingsagenda MRA-Zaanstreek/Waterland wordt  € 0,012 mln aan de reserve Samenwerking-Z/W onttrokken.

Versterken strategisch vermogen

10

0

10

Ten behoeve van het versterken van het strategisch vermogen wordt incidenteel een centraal budget gecreëerd. Vanuit dat budget worden in 2018 onder andere activiteiten uitgevoerd door derden en bijeenkomsten bekostigd die bijdragen aan het versterken van dit strategisch vermogen.

Dekking Bedrijfsvoering

-325

325

0

Een deel van de facilitaire kosten en ondersteunende diensten wordt gedekt uit grondexploitaties en investeringsprojecten via een opslag op de gerealiseerde gewerkte uren. De afgelopen jaren is binnen deze diensten een bezuinigingsslag doorgevoerd als gevolg waaarvan de begrote dekking te hoog is vastgesteld. Vanuit programmabudget communicatie wordt de begrote dekking structureel verlaagd met € 0,075 mln en vanuit programmabudget personeel & organisatie incidenteel met € 0,25 mln.

Vrijval verplichtingen 2017

-275

0

-275

Er zijn eind 2017 gemeentebreed ten onrechte verplichtingen opgenomen waarvoor in 2018 geen facturen meer komen. Deze reserveringen kunnen derhalve vrijvallen (-€ 0,125 mln).

Capaciteit dienstverlening & bedrijfsvoering burap 2018

-21

-45

-66

Ten aanzien van de capaciteit dienstverlening en bedrijfsvoering wordt een voordeel verwacht van -€ 0,1 mln als gevolg van het niet invullen van de vacatureruimte directeur bedrijfsvoering. Tevens is binnen deze begrotingswijziging sprake van een verschuiving tussen baten en lasten en tussen programma’s, waardoor binnen genoemde  programma’s een resultaatseffect ontstaat.Het effect op programma 8 Burger & Bestuur is een voordeel van € 0,066 mln vanwege hogere verwachte opleidingssubsidies van het rijk en als gevolg van verschuiving van budget, en dus ook kosten, naar de apparaatslasten.Voor programma 9 Financiën geldt dat er sprake is van een saldoneutrale verschuiving van de stelpost salarisbegroting naar de apparaatslasten van € 0,059 mln.Het effect op de apparaatslasten is een nadeel van € 0,025 mln welke wordt gedekt door de genoemde voordelen van programma’s 8 en 9 zoals hierboven beschreven.

Administratieve aanpassing Dekking Bedrijfsvoering

3.289

-3.289

0

De dekking Bedrijfsvoering was tot op heden in de begroting opgenomen als negatieve lasten. Dit komt nog voort uit de periode dat de kostenverdeling was beëindigd en het als correctie op de lasten werd verantwoord. Dit is  nu aangepast naar verantwoording als baten, omdat het baten zijn vanuit de urenverantwoording op investeringen en grondexploitaties.

Referendum Cultuurcluster

293

0

293

De gemeenteraad heeft besloten tot het houden van een referendum over het raadsvoorstel 'Definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster'. De totale kosten van het referendum (€ 0,293 mln) worden deels gedekt uit het budget onvoorzien (€ -0,100 mln).

Correctie dotatie voorziening Wachtgelden Bestuur

-175

175

0

Jaarlijks wordt € 0,175 mln gespaard in de reserve Wachtgelden Bestuur. Elke vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt het gespaarde bedrag toegevoegd aan de voorziening Wachtgelden Bestuur, waaruit vervolgens wachtgelden aan ex-bestuursleden worden uitgekeerd.Voor het jaar 2018 was € 0,175 mln teveel begroot vanuit de reserve aan de voorziening toe te voegen. Dit wordt hierbij saldoneutraal gecorrigeerd.

Centralisatie ICT-budget Pauw

5

0

5

Het ICT-budget voor de applicatie (Pauw) voor de algemene uitkering wordt gecentraliseerd bij ICT.

MRA-trainees

-90

0

-90

Bij Zaanstad zijn twee trainees vanuit de Metropool Regio Amsterdam werkzaam (€ 0,09 mln). Zij zijn ingezet in het Maatschappelijk domein. Dekking wordt gevonden in het budget salaristoelagen.

Totaal

4.470

-3.806

664

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Budget Naris licenties naar ICT

25

0

25

Teneinde alle ICT budgetten centraal te plaatsen wordt het budget van de licenties van de risicomanagementsoftware (programma Financiën) overgeheveld naar de ICT budgetten (programma Burger en Bestuur).

Salaris-toelagen naar afdelingen

-1.038

0

-1.038

Het centraal geplaatste salarisbudget met betrekking tot toelagen wordt naar de betreffende afdelingen verdeeld.

Centralisatie ICT-budget funderingen

40

0

40

In verband met geldend gemeentebeleid wordt het ICT-budget voor de doorontwikkeling van de applicatie voor funderingen gecentraliseerd (€ 0,04 mln incidenteel en € 0,017 mln structureel). Hierdoor verschuiven budgetten van programma Veiligheid en Handhaving en Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar het programma Burger en Bestuur.

Overheveling IT kosten Handhavingssysteem

91

0

91

De software gerelateerde kosten voor het handhavingssysteem wordt in verband met beheersbaarheid centraal overgeheveld (€ 0,09 mln.). Het betreft een programma-overstijgende mutatie (van Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar Burger en Bestuur).

Totaal

-882

0

-882