Kwaliteit openbare ruimte

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

De waardering van de burger voor het onderhoud van de openbare ruimte6,0 (2010)6,26,46,7Zaanpeiling
Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte doorstroomt naar regulier werk39 (2015)374040Gemeentelijke registratie
Percentage bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte45% (2010)52%60%65%Zaanpeiling

De arbeidsmarkt is behoorlijk aangetrokken. De gemeente merkt dat de mensen die nu in traject zitten veel onderliggende problemen hebben, waardoor er meer tijd nodig is om naar een reguliere werkgever uit te stromen.

In 2018 loopt een pilot in de wijken Westerkoog, Rosmolenwijk en Saendelft-West om de bewonerstevredenheid ten aanzien van de openbare ruimte te vergroten. De afgelopen maanden hebben de wijkonderhoudsploegen van deze wijken zich op diverse locaties en tijdens bijeenkomsten opnieuw aan de bewoners van de pilotwijken voorgesteld. Het doel is om herkenbaar aanwezig te zijn in de wijken en aanspreekbaar te zijn voor bewoners. In de pilotwijken mogen bewoners meepraten over de prioriteiten die gesteld worden bij het onderhoud. In het vierde  kwartaal van dit jaar wordt de pilot geëvalueerd.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Gemiddeld kwaliteitsniveau verwijderen zwerfafval Inverdan A+ (hoog) – D (laag)

A (Inverdan)

-

A

A

Meting bureau CREM

Aantal nieuwe maatschappelijke initiatieven om bij te dragen aan de openbare ruimte

53 (2015)

89

50

50

Gemeentelijke registratie

Percentage meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan

89%

94%

95%

95%

Gemeentelijke registratie

Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk.

151 (2015)

121

80

80

Gemeentelijke registratie

Gemiddeld kwaliteitsniveau verwijderen zwerfafval Overig A+ (hoog) – D (laag)

B (Beleid)

-

B

B

Meting bureau CREM

Vervanging in de openbare ruimte

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Areaal verhardingen dat wordt vervangen

Nieuw beleid en nieuwe streefwaarde miv 2014

260.500 m2

307.000 m2

307.000 m2

Gemeentelijke registratie

Percentage realisatie investeringen openbare ruimte

100%

101%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

De beschikbare financiële ruimte voor vervangingen in de openbare ruimte worden in 2018 tot besteding gebracht. Daarmee worden de middelen optimaal benut om de geplande onderhoudsinvesteringen te realiseren.

Met de vervanging van de openbare ruimte wordt op bepaalde plaatsen ook een kwaliteitsimpuls gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de inrichting van de Westzijde waar gebakken klinkers worden toegepast. Ook zijn de projecten in 2018 complexer van aard dan in voorgaande jaren. Meer dan vorige jaren worden straten heringericht en daarbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van woonwijken. In een aantal gevallen worden daarom projecten in de bouwvak uitgevoerd.  

Daarnaast zien we een stijging van het prijsniveau bij aanbestedingen. Er worden minder kortingen gegeven door aannemers. Het CBS geeft aan dat er een kostenstijging is in de grond-, weg- en waterbouwsector in de  afgelopen jaren een prijsstijging van 6%.

Dit alles maakt dat projecten duurder uitvallen. De verwachting is dat eind 2018 de doelstelling om 307.000 m² bestrating te vervangen niet gehaald wordt. Dit heeft consequenties voor de ontwikkeling van de onderhoudsachterstanden. Meer middelen voor vervanging voor wegen zal op korte termijn niet tot besteding kunnen worden gebracht. Nutsbedrijven hebben onvoldoende personeel om gemeentelijke vervangingsprojecten te kunnen volgen. Een intensivering van het programma zal dit knelpunt alleen maar vergroten.

Inzameling afval- en regenwater

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Onderhoud riolering

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Areaal geïnspecteerd riool

Is nieuwe indicator

35.014

23.000 m

fluctueert

Gemeentelijke registratie

Vervanging riolering

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Areaal riolering dat wordt vervangen

25.280 m (2011)

14.140

15.000 m

15.000 m

Gemeentelijke registratie

Percentage realisatie investeringen riolen

n.v.t.

81%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Voorzieningen uitvaart

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om een goede afweging te kunnen maken over de tariefontwikkeling voor komende jaren, wordt in 2018 nader onderzoek gedaan naar de kosten voor de begraafplaatsen in Zaanstad. Aanleiding is de  sterke kostenstijging op de begraafplaatsen vanwege de chemievrije bestrijding van onkruiden. Momenteel loopt het onderzoek. Dit onderzoek is eind 2018 gereed.

Markten en kermissen

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Kermissen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Het aantal kermissen dat in Zaanstad wordt georganiseerd

n.v.t.

3

3

3

Gemeentelijke registratie

Recreatieve mogelijkheden

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Bezoekersaantallen accommodaties NME154.000157.900155.000155.000Opgave stichting NME
Bezoekersaantallen Alkmaardermeer en Uitgeestermeer en Twiske1,45 miljoen1,61 miljoen1,75 miljoen1,75 miljoenRecreatiemonitor RAUM en Twiske
Tevredenheid bezoekers recreatiegebiedenn.v.t.7,77,07,0Recreatiemonitor RAUM en Twiske

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Natuur- en milieueducatie

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Educatie aan aantal leerlingen

n.v.t.

29.700

30.000

25.500

Opgave stichting NME