(bedragen x € 1.000)

Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

45.727

-24.181

0

-350

21.196

Autonome ontwikkelingen

-746

0

0

0

-746

Beleidsbijstellingen

4.404

-3.770

0

0

635

Besluit pre prioritair

0

0

500

-500

0

Herschikking

-85

0

0

0

-85

Stand Burap 2018

49.300

-27.950

500

-850

20.999

Toelichting

Het voordeel in de lasten ontstaat door een bijstelling in de kapitaallasten door lagere investeringsvolumes in 2017.
Verder leidt de verdeling van de apparaatskosten tot mutaties in zowel de lasten als de baten.

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2018

-746

0

-746

Voor de raming van de kapitaallasten 2018 wordt uitgegaan van de begroting investeringen 2017. Op basis van de jaarrekening 2017 blijkt dat de investeringsvolumes iets zijn achtergebleven bij de raming, hetgeen leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 (ad € 1,9 mln.).

Totaal

-746

0

-746

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

4.215

-3.770

445

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Bijstelling voeding Transformatiefonds

190

0

190

Bij de Begroting 2017 is het transformatiefonds gevormd vanuit de budgettaire ruimte die ontstond door het verplicht moeten activeren van investeringen met maatschappelijk nut (wetswijziging BBV per 1/1/2017). Bij de voorcalculatorische bepaling van de beschikbare ruimte is abusievelijk ook rekening gehouden met kapitaallasten van investeringen die gedekt worden vanuit de reserve Investeringsfonds. Daar heeft de stelselwijziging echter geen consequenties, waardoor nu een kleine neerwaartse bijstelling op de dotatie nodig is (€ 0,19 mln). Deze mutatie heeft geen effect op het saldo, want de bijstelling van het kapitaallastenbudget wordt gedekt door een verlaging van de dotatie aan het Transformatiefonds. (betreft een structurele mutatie die reeds bij de Narap17 is gemeld, nu bij Burap18 ook en in begroting19 ev wordt hij structureel opgenomen)

Totaal

4.404

-3.770

635

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie InvesteringsFonds 18.1

500

-500

0

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Totaal

500

-500

0

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Herschikking budgetten met betrekking tot stad- en wijksbeheer en onderhoud.

-85

0

-85

Herschikking van de budgetten zodat ze beter aansluiten op de uitvoering.

Totaal

-85

0

-85