Reduceren milieubelasting

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Bodem: Het aantal spoedlocaties bodemverontreiniging als percentage van het totaal aantal bodemlocaties37% (2011)1%1%1%Gemeentelijke registratie
Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s24% (2009)10%10%7%Zaanpeiling
Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken8% (2009)4%3%3%Zaanpeiling
Percentage inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen6% (2009)1%2%2%Zaanpeiling
Percentage inwoners dat hinder ondervindt van geur van bedrijven (meetfrequentie van eens per vijf jaar)-12%12%Gemeentelijke registratie

Zaanstad klimaatneutraal

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Aantal aansluitingen met zonne-opwekking1.300-3.00020.000www.energieinbeeld.nl
De hoeveelheid uitgestoten kton CO₂740 (2009)-6400www.energieinbeeld.nl
Hernieuwbare elektriciteit ( % elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.)n.v.t. (BBV)-5%n.v.t. (BBV)Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

In januari is met steun van de Rabobank, HVC en Gemeente Zaanstad het burgerinitiatief ‘Zaanse Groene’ van start gegaan. Dit initiatief beoogt te komen tot uitwisseling van duurzame energie van voor en door de Zaanse samenleving zelf.

In maart heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen over het aandeelhouderschap van een op te richten warmtenetbedrijf. De partners in de stad en de deelnemers in de energieketen nemen de komende periode naar verwachting ook hun besluiten, waarna tot daadwerkelijke oprichting kan worden overgegaan.

In april is bekend geworden dat de Rijksoverheid de wetgeving rondom gasaansluitingen per 1 juli 2018 doorvoert. Zaanstad heeft de afgelopen periode al stevig ingezet op gasloze nieuwbouw.

Begin mei is een start gemaakt met de plaatsing van zonnepanelen op het Stadhuis.

Hergebruik grondstoffen

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval40%-53%75%Sorteeranalyses en afvalmonitor
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner (nulmeting in 2014)-n.v.t. (BBV)n.v.t. (BBV)CBS

De belangrijkste oorzaak voor het achterblijven van scheidingspercentages van de totale hoeveelheid ingezameld afval is de  toename van illegaal aanbod van grof huishoudelijk afval gemeentebreed. Er zijn reeds diverse maatregelen getroffen en/ of in voorbereiding om deze ongewenste ontwikkeling om te buigen. Een aantal van deze maatregelen is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het in oktober 2017 vastgestelde Grondstoffenplan dat vanaf 2018 tot uitvoering zal komen.

Dierenwelzijn

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Het aandeel van de aangeboden dieren dat wordt opgevangen door het dierenasiel dan wel de vogelopvang100%100%100%100%Organisatie Dierenasiel en Vogelopvang