(bedragen x € 1.000)

Milieu en duurzaamheid

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

23.540

-19.628

2.740

-2.499

4.154

Beleidsbijstellingen

338

-288

0

-160

-110

Besluit pre prioritair

2.300

0

0

-2.300

0

Stand Burap 2018

26.178

-19.916

2.740

-4.959

4.043

Toelichting

Voor het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van het stadhuis wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve duurzaamheid gedaan van € 0,160 mln. De vrijval van deze reserve komt in dit programma.
Ook wordt de verwerking van het MPG 18.1 doorgevoerd. Dit leidt tot hogere lasten en een hogere onttrekking aan de daarvoor bestemde reserve.

(bedragen x € 1.000)

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

423

-288

135

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Extra kosten uitvoering GSP in 2018

0

0

0

Betreft geraamde extra kosten uitvoering Grondstoffenplan in 2018 (€ 0,665 mln.). De in de primaire begroting 2018 opgenomen raming is te laag. De kosten hiervan worden enerzijds gedekt door een tariefsmutatie van de dienstverleningsovereenkomst met de HVC ( €0,127 mln) en  anderzijds door een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing (€ 0,538 mln).

Toedeling centraal budget formatieuitbreiding stedelijk domein

-85

0

-85

Het extra budget voor capaciteit vanuit de Begroting 2018 stond op een centrale plek en wordt hiermee toegedeeld aan betreffende afdelingen.

Actualisatie Vastgoed (zonnepanelen)

0

-160

-160

Een deel van de kosten voor zonnepanelen stadhuis (€ 0,16 mln) wordt gedekt uit de reserve duurzaamheid (-€ 0,16 mln).

Totaal

338

-448

-110

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie InvesteringsFonds 18.1

2.300

-2.300

0

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Totaal

2.300

-2.300

0