Ruimtelijke ontwikkeling

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Ranking (woon)aantrekkelijkheid van de stad29242426Atlas Nederlandse gemeenten

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Ondanks uitstel van de inwerkingtreding is Zaanstad proactief bezig met de transitie in het fysieke domein. De voorbereiding op de wetgeving is omvangrijk en vereist veel samenwerking tussen alle partijen die bezig zijn met de fysieke leefomgeving. Een aantal verbeteringen (bijvoorbeeld het vergunningsproces digitaliseren en versnellen) kunnen al binnen huidige wetgeving worden gerealiseerd, waardoor versnelling optreedt. De eerste jaarlijkse MAAK.Monitor heeft onder meer als conclusie opgeleverd dat MAAK.Zaanstad als binnenstedelijke ontwikkeling hoogcomplex is en heeft een langere aanloopperiode nodig waarin voorinvesteringen van de gemeente nodig zijn. Het binnen twee jaar kunnen verhalen van kosten bij marktpartijen is een te optimistische inschatting gebleken.

Woningaanbod

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Aantal nieuwe verhuringenN.v.t.1.3611.4001.700Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA
Gemiddelde inschrijfduur starters bij acceptatie (in jaren)N.v.t.10,897.5Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA
Het aantal verbeterde funderingen van particuliere woningenn.v.t.-300300Gemeentelijke registratie
Nieuw gebouwde woningenNb. nieuwe indicator-1.000-Basisregistratie adressen en gebouwen
Percentage jaarlijkse verhuringen van het totaal tot de aftoppingsgrens (2014; < 597)N.v.t.86%85%61%Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA
Woningbouwproductie ZaanstadN.v.t.5491.0001.000Woningbouwmonitor Zaanstad
Woningvoorraad sociale huur corporatiesN.v.t25.06325.10025.100Woningnet / monitor betaalbare voorraad SRA

Binnen de regio is een fundamentele discussie gaande over de toekomst van de woonruimteverdeling. Daarbij wordt gedacht aan een wezenlijk andere kijk op de wachtlijst, waarbij méér nog dan wachttijd de daadwerkelijke urgentie maatgevend wordt. Er ligt een uitgangspuntennotitie, aan de hand waarvan binnenkort de discussie met de nieuwe colleges en raden wordt hervat.

Het aantal verbeterde funderingen van particuliere woningen loopt achter bij de streefwaarde. Het gebruik van het landelijk fonds duurzaam funderingsherstel loopt nog niet zoals verwacht. De toelatingseisen om in te stappen zijn nog niet voldoende toereikend om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het fonds biedt. Momenteel wordt gewerkt aan maatregelen zodat meer particuliere eigenaren gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het fonds. Het is niet gelukt om het Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ)-model uit te voeren bij 2 pilotblokjes van totaal 12 woningen. De huidige druk op de bouwmarkt waarbij aannemers hun beperkte capaciteit en materialen zo strategisch mogelijk inzetten om een zo hoog mogelijke opbrengst te halen, heeft er helaas toe geleid dat de geselecteerde aannemer zich eind 2017 heeft teruggetrokken. Daarnaast zien we dat enkele eigenaren nu toch de mogelijkheid vinden om hun woning te verkopen waardoor dit de DFZ-aanpak voor hele bouwblok vertraagt.

De aandacht en inzet vanuit de gemeente is komen te liggen op de realisatie van de top 15 woningbouwprojecten om de woningbouwproductie te versnellen. De bouwproductie is nog niet op het niveau zoals in de ambitie benoemd. Dat heeft vooral te maken met de complexiteit van veel binnenstedelijke bouwlocaties in Zaanstad. In 2018 is een aantal beheersmaatregelen genomen, die ervoor moeten zorgen dat de woningproductie de komende jaren fors gaat toenemen (onder meer door uitbreiding van ambtelijke capaciteit en extra inzet op realisatie van de top 15 woningbouwprojecten). Daarnaast wordt in de eerste helft van dit jaar een woningbouwplanningssysteem ingevoerd en wordt via de MRA extra capaciteit georganiseerd. Dit alles moet leiden dat de komende jaren een gestage productiegroei van 800 woningen in 2019 naar 1.000 woningen per jaar in 2020 behaald wordt.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Woningvoorraad

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Aantal woningen binnen het project Zelfdoen waarvan de vergunning is afgegeven

30

20

150

Woningbouwmonitor Zaanstad

Kwaliteit buitengebied

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Percentage bewoners dat tevreden is over recreatievoorzieningen71% (2012)74%74%>70%Zaanpeiling
Waardering woonomgeving7,07,27,2>7,0Zaanpeiling

Het onderwerp bodemdaling staat landelijk en bij de provincie stevig op de agenda. Onder leiding van de provincie is de Taskforce Bodemdaling gestart, waarmee de problematiek regionaal en met meerdere stakeholders wordt aangepakt. Ook loopt een pilot bij de Nauernasche Venen (IPV) om te experimenteren met alternatieve agrarische teelten in het veenweidegebied. Al deze initiatieven en veel landelijk onderzoek geven inzicht in oplossingen om de bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. De verwachting is dat voor het tegengaan van bodemdaling fundamentele keuzes gemaakt moeten worden.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Extra aantal meters fietspad (cumulatief, gerealiseerd vanaf 2014)

N.v.t.

1.225

900 (2.770)

3.950

Gemeentelijke registratie

Extra aantal meters voetpad (cumulatief, gerealiseerd vanaf 2014)

N.v.t.

1.610

900 (7.520)

6.000

Gemeentelijke registratie

Kwaliteit cultuurhistorisch erfgoed

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samenwerking op het gebied van erfgoed

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Afgegeven vergunningen

n.v.t.

43

48

35

Gemeentelijke registratie

Afgegeven subsidies

n.v.t.

26

35

30

Gemeentelijke registratie

Nieuwe monumenten

n.v.t.

17

Op maat

15

Gemeentelijke registratie

Grond en vastgoed

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Gebiedsontwikkeling

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Bereikbare stad

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bevorderen doorstroming

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

-

n.v.t. (BBV)

-

Veiligheid NL

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

32

n.v.t. (BBV)

-

Veiligheid NL

Tevredenheid van bewoners over bereikbaarheid van de buurt per auto

69% (2012)

73%

75%

>75%

Zaanpeiling

Tevredenheid over openbaar vervoer

7,7 (2013)

7,8

7,9

8

Klantenbarometer KPVV concessiegebied Zaanstreek

Percentage inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer

45% (2012)

41%

48%

>50%

Zaanpeiling

Tevredenheid van bewoners over de bereikbaarheid van de buurt per fiets

87% (2012)

88%

89%

>89%

Zaanpeiling

Tevredenheid verkeersveiligheid in de gemeente

42% (2012)

38%

45%

>45%

Zaanpeiling

Parkeermogelijkheden

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

inwoners dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet

10 (2012)

13

<14

10

Zaanpeiling

Zaanstad wil met MAAK.Zaanstad doorgroeien naar 200.000 inwoners en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad en van de MRA. De groei van de stad vindt vooral binnenstedelijk plaats. Deze ambitie betekent dat we met meer mensen minder ruimte beschikbaar hebben. De effecten daarvan worden steeds duidelijker merkbaar. Parkeren vormt een steeds vaker een knelpunt bij woningbouwprojecten. De raad heeft via een motie aangedrongen op parkeeroplossingen, die draagvlak hebben onder de bevolking, maar het ziet er steeds meer naar uit dat de toenemende verstedelijking en verdichting en toe gaat leiden dat de toegenomen parkeerdruk om andere oplossingen vraagt op bepaalde plekken in de stad, waar mogelijk bepaalde buurten of wijken worden aangewezen.