(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

69.519

-54.783

2.381

-5.011

12.105

Autonome ontwikkelingen

-759

0

0

0

-759

Beleidsbijstellingen

6.196

-5.838

0

-572

-214

Besluit pre prioritair

1.143

4.664

-224

-11.024

-5.441

Herschikking

-111

0

0

0

-111

Stand Burap 2018

75.988

-55.957

2.156

-16.607

5.580

Toelichting

De belangrijkste mutaties hebben te maken met de bijstelling van de kapitaallasten (lagere investeringsvolumes 2017) en het herschikken van budgetten met betrekking tot vastgoed en gebiedsontwikkeling, Bij deze herschikkingen veranderen zowel de lasten als de baten met hetzelfde bedrag.

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2018

-759

0

-759

Voor de raming van de kapitaallasten 2018 wordt uitgegaan van de begroting investeringen 2017. Op basis van de jaarrekening 2017 blijkt dat de investeringsvolumes iets zijn achtergebleven bij de raming, hetgeen leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 (ad € 1,9 mln.).

Totaal

-759

0

-759

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling budgetten MAAK.Zaanstad

-217

217

0

In 2017 is een deel van de budgetten tbv de gebiedsanalyses en perspectieven niet besteed en via een bestemmingsreserve zijn deze budgetten overgeheveld naar 2018. In 2018 worden analyses en perspectieven afgerond en daarvoor wordt nu voorgesteld € 216.000 te onttrekken aan deze bestemmingsreserve om de kosten te dekken. Daarnaast is een aantal budgetten op verzoek van de budgethouder herschikt.

Bijstelling budgetten MAAK.Zaanstad

315

-315

0

Herallocatie van budgetten binnen programma Maak Zaanstad. In deze wijziging wordt ook de reserve aangewend. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2017 naar 2018 i.v.m. het doorschuiven van het onderzoek Museaal aanbod en APS-en.

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

3.674

-3.358

316

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Afwikkeling project Zaandijkerkerk

60

-60

0

Budgetafwikkeling project Zaandijkerkerk (o.a. subsidie-inkomsten en laatste kosten).

Uitvoering regeling Hoogspanning

100

-100

0

Kosten ihkv de regeling Hoogspanning voor 2018 (o.a. projectsecretariaat en onderzoek Dikkert) die worden gedekt door een subsidie van het Rijk.

Actualisatie vastgoed

2.229

-2.229

0

Voor 2018 worden kosten (€ 0,084 mln.) verwacht in verband met verplaatsing naar het nieuwe zwembad Noord en zijn er eenmalige grond kosten (€ 0,094 mln.) in Zaandijk en Zaandam. Daarnaast zijn er diverse eenmalige kosten (€ 0,198 mln.) vooruitlopend op toekomstige verkopen.Op dit moment zijn de definitieve verkoopkosten nog niet bekend, vooralsnog wordt (€ 0,175 mln.) hiervoor gereserveerd. Als deze kosten lager gaan uitvallen zal dit worden toegevoegd aan het investeringsfonds. Bij de Narap zal hierover opnieuw worden gerapporteerd.

Actualisatie vastgoed (brandweerkazerne)

128

-159

-31

De begroting voor de brandweerkazerne is geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten. Er worden zowel meer kosten als meer opbrengsten verwacht (€ 0,128 mln.). Per saldo is het budgettair effect nihil.

Actualisatie Vastgoed (VVE)

18

0

18

De kosten van een VVE in Assendelft waren nog begroot bij onderwijs, programma Maatschappelijke voorzieningen (-€ 0,017 mln). Deze worden overgezet naar vastgoed, programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling (€ 0,017 mln).

ZaanFerry en onttrekking reserve Zaanverbinding

66

-40

26

De Zaanhopper en Zaanboot bestaan niet meer en zijn nu de ZaanFerry geworden met één aanbestedingscontract voor 4 jaar (+ optie verlenging 4 jaar). De budgetten voor de Zaanhopper (programma Werk, inkomen en economie) en Zaanboot (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) worden daarom samengevoegd tot één budget 'ZaanFerry' (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) .Er wordt € 0,04 mln. onttrokken aan de reserve Zaanverbinding ter dekking van de kosten van de ZaanFerry.

Bijstelling gebiedsontwikkeling beleidsbudgetten 2018

-198

-233

-431

Zoals gemeld in het MPG kan de bijdrage kopkosten voor Inverdan vervallen, in 2018 staat hiervoor ook nog een bedrag begroot (-€ 0,431 mln). Daarnaast verwacht de gemeente meer apparaatskosten voor voorbereidingen voor gebiedsontwikkeling (PRI) bugdet (€ 0,233 mln), deze worden gedekt door de egalisatie reserve PRI (-€ 0,233 mln).

Actualisatie Vastgoed (gymzalen)

0

68

68

Diverse budgetbijstellingen gymzaal en zwembad Krommenie.

Onttrekking bestemmingsreserve omgevingswet.

200

-200

0

De ambtelijke voorbereiding op de invoering van de omgevingswet geschiedt voorspoediger dan gepland, waardoor kosten eerder gemaakt gaan worden. De hiervoor gevormde bestemmingsreserve wordt daarmee ook eerder aangesproken.

Actualisatie MJOP 18.1 Hembrug

100

0

100

Op het Hembrugterrein wordt een budgetoverschrijding geprognosticeerd ad € 0,1 mln. Hiervoor zijn twee redenen, door de grote belangen rondom het Hembrugterrein, aan te geven. 1. In het kader van de contractovername van het terrein is financieel onderzoek nodig en is inhuur van juridische expertise nodig om deze goed te kunnen begeleiden. 2. De behandeling van de beroepen op het Omgevingsplan Hemburg e.o. vraagt juridische expertise vanwege de complexiteit van de beroepen.

Toedeling centraal budget formatieuitbreiding stedelijk domein

-130

0

-130

Het extra budget voor capaciteit vanuit de Begroting 2018 stond op een centrale plek en wordt hiermee toegedeeld aan betreffende afdelingen.

Vrijval fietsenstallingen

-150

0

-150

De fietsenstallingen Oost en West zijn nog niet operationeel. Als gevolg hiervan vallen de hiervoor in de begroting opgenomen budgetten (€ 0,2 mln.) vrij.  De fietsenstalling Vinkenstraat heeft door ruime openingstijden en bemande bewaking een exploitatienadeel (€ 0,05 mln). Per saldo valt er € 0,15 mln. vrij in 2018.

Totaal

6.196

-6.410

-214

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie MPG 18.1

939

-939

0

Aan de hand van de cijfers vanuit het MPG 18.1 wordt de   (jaar)begroting geactualiseerd.

Actualisatie InvesteringsFonds 18.1

-20

20

0

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Rekeningresultaat 2017 en mutatie algemene reserves naar aanleiding van de jaarstukken 2017

0

-5.441

-5.441

Het jaarrekeningresultaat 2017 ad (€ 1,4 miljoen) wordt toegevoegd aan de algemene reserve (€ 0,9 miljoen) en de algemene reserve sociaal (ARS) (€ 0,6 miljoen).Uit de actualisatie van het risicoprofiel van de grondexploitaties is gebleken dat de maximale omvang van de algemene reserve grondbedrijf (ARG) zoals vastgelegd in de nota weerstandsvermogen & risicomanagement wordt overschreden. Het overschot van de ARG wordt overgeheveld naar de ARS.Op basis van de nota weerstands vermogen en risicomanagement is de ondergrens van de ratio 1,4. Na toevoeging van het rekeningresulstaat 2017 is deze 1,2. Om aan de ratio te voldoen is een extra storting van (€ 2,3 miljoen) noodzakelijk.

Totaal

919

-6.360

-5.441

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Centralisatie ICT-budget funderingen

-20

0

-20

In verband met geldend gemeentebeleid wordt het ICT-budget voor de doorontwikkeling van de applicatie voor funderingen gecentraliseerd (€ 0,04 mln incidenteel en € 0,017 mln structureel). Hierdoor verschuiven budgetten van programma Veiligheid en Handhaving en Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar het programma Burger en Bestuur.

Overheveling IT kosten Handhavingssysteem

-91

0

-91

De software gerelateerde kosten voor het handhavingssysteem wordt in verband met beheersbaarheid centraal overgeheveld (€ 0,09 mln.). Het betreft een programma-overstijgende mutatie (van Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar Burger en Bestuur).

Totaal

-111

0

-111