Een aantrekkelijke culturele infrastructuur in Zaanstad

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Ranking cultureel aantrekkelijke stad t.o.v. 50 steden45413943Atlas voor Gemeenten
Waarderingscijfer cultureel aanbod6.4 (2012)6,76,8>6.6Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Bezoekersaantal evenementen in Zaanstad

n.v.t.

71.000

110.000

110.000

Verantwoording gesubsidieerde evenementen

Percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie met kwaliteit

30%

50%

50%

50%

Fluxus

De prognose voor het bezoekersaantal is gebaseerd op de prognoses van de organisatoren zoals opgenomen in de subsidieaanvragen voor 2018. Het bezoekersaantal in 2018 groeit ten opzichte van 2017. Er is ingezet op de professionalisering en het structureel terugkeren van de evenementen om het bezoekers aantal hoger te krijgen.

Het referendum over het cultuurcluster leidt in ieder geval tot een half á driekwart jaar vertraging in de realisatie en kan mogelijk leiden tot afstel.

Actief burgerschap

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Percentage Zaankanters dat zegt actief te zijn als vrijwilliger31% (2012)35%36%40%Zaanpeiling
Percentage Zaankanters dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren22% (2012)23%25%25%Zaanpeiling

Ruimte voor bewoners

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Aantal Sociaal Wijkteam-gebieden waar ten minste één zelfstandige, door bewoners gerunde ontmoetingsplaats is gerealiseerd41111Tenminste 11Gemeentelijke registratie
Percentage mensen dat regelmatig gebruik maakt van de ontmoetingsfunctie in de buurtn.v.t.21%24%26%Zaanpeiling

Het aandeel gegeven schooladviezen voor de basisschool op het niveau havo/vwo als percentage van het totaal aantal schooladviezen is groter dan vooraf werd ingeschat (streefwaarde 38%) bij het begin van de collegeperiode in 2014. Dit wordt gezien als een positieve ontwikkeling, maar landelijk blijft Zaanstad nog iets achter bij het landelijk gemiddelde.

Toegang & aansluiting onderwijs

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Aandeel schooladviezen basisschool havo/vwo als percentage van totaal aantal schooladviezenn.v.t.45,5%42%38%DUO
Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)n.v.tn.n.b.n.v.t. (BBV)-DUO
Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)13,5% (2012)---Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)n.v.t.n.n.b.n.v.t. (BBV)-DUO
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV'ers)3,6% (2012)2,0%2,0%-DUO

Het aandeel gegeven schooladviezen voor de basisschool op het niveau havo/vwo als percentage van het totaal aantal schooladviezen is groter dan vooraf werd ingeschat (streefwaarde 38%) bij het begin van de collegeperiode in 2014. Dit wordt gezien als een positieve ontwikkeling, maar landelijk blijft Zaanstad nog iets achter bij het landelijk gemiddelde.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Onderwijsklimaat

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Het percentage van de IHP-projecten dat is aanbesteed en door bouwheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2017.

0%

60%

65%

100%

Gemeentelijke registratie

Door uitstel van de uitbreiding van de Voorzaan-Visserhop wordt er tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Dit werkt door in de kosten. De streefwaarde wordt wel behaald.

Zaan Primair heeft recent aangegeven zich genoodzaakt te zien uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) te stappen. Gemeente en Zaan Primair zijn momenteel nog in overleg hierover. Er is vanuit Zaan Primair draagvlak voor het IHP, maar er is nog verschil van inzicht over de hooge van de uitvoeringskosten.

Goede aansluiting

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage jongeren van totaalaantal RMC-meldingen dat is herplaatst op school

27% (2012)

30%

42%

28%

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)-effectrapportage

Percentage herplaatste jongeren van totaal aantal RMC-meldingen plus herplaatste oud-VSV’ers (school, werk, uitkering, zorg of detentie)

56% (2012)

93%

95%

95%

RMC-effectrapportage

Veel jongeren zijn op dit moment nog in traject. Zoals het er nu uitziet kan het percentage jongeren herplaatst op school iets lager uitvallen. Dat komt met name omdat, gezien de doelgroep, de meerderheid van de jongeren naar werk wordt begeleid.  

Iedereen kan sporten

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Percentage huishoudens van Zaanstad waarin niet aan sport wordt gedaan50,2% (2014)51,7%n.v.t. (BBV)-RIVM
Percentage inwoners van Zaanstad dat minimaal 1 keer per maand aan sport doet61% (2012)64%70%70%Zaanpeiling
Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in eigen wijk63% (2012)55%68%>75%Zaanpeiling
Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in Zaanstad53% (2012)70%77%>77%Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Sportvoorzieningen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Het percentage van de sportprojecten dat is aanbesteed en door bouwbeheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2018*

n.v.t.

100%

100%

100%

Gemeentelijke registratie

Actieve (sport)verenigingen

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Het aantal sportverenigingen dat deelneemt aan de brede school-regeling

5 (2014)

15

23

15

Gemeentelijke registratie