(bedragen x € 1.000)

Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

47.657

-5.178

11.661

-12.148

41.992

Autonome ontwikkelingen

-804

0

0

0

-804

Beleidsbijstellingen

1.279

-84

177

-2.176

-804

Besluit pre prioritair

0

374

-8.120

7.746

0

Herschikking

-80

0

0

0

-80

Stand Burap 2018

48.053

-4.888

3.717

-6.578

40.304

Toelichting

De belangrijkste financiële bijstellingen zijn lagere kapitaallasten (achterblijven investeringsvolumes 2017)  en een actualisatie van het programma nieuwkomers. Dit laatste geeft hogere lasten die gedekt worden door een onttrekking aan de daarvoor bestemde reserve.

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2018

-800

0

-800

Voor de raming van de kapitaallasten 2018 wordt uitgegaan van de begroting investeringen 2017. Op basis van de jaarrekening 2017 blijkt dat de investeringsvolumes iets zijn achtergebleven bij de raming, hetgeen leidt tot een voordeel op de kapitaallasten in 2018 (ad € 1,9 mln.).

Gemeentefonds doorrekening september/decembercirculaire 2017

-3

0

-3

De doorrekening naar 2018 van de (beleidsarme) september- en decembercirculaire van het gemeentefonds 2017 resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. Op basis van deze circulaires verslechtert het financiële beeld. De septembercirculaire laat een groei (accres) van de algemene uitkering zien voor 2018. Dit positieve accres is echter onvoldoende om de stijgende prijzen op te kunnen vangen. Zie de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2017 voor een verdere toelichting.

Totaal

-804

0

-804

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

-625

-232

-858

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Tijdeljke huisvesting schoolgebouw Voorzaan

144

0

144

De uitbreiding van de Voorzaan – Visserhop kan pas medio 2019 starten. Dit in verband met een jaarrond onderzoek naar vleermuizen en de constructiewerkzaamheden die nodig zijn waardoor er langere tijd geen kinderen in het gebouw mogen zijn. Om het tekort aan m² op te vangen en tevens te voldoen aan onze zorgplicht wordt er ter overbrugging tijdelijke huisvesting gerealiseerd op het terrein (€ 0,144 mln) voor ca 1 jaar. In de actualisatie 17.2 van het IHP is deze tijdelijke huisvesting reeds aangekondigd en vermeld dat de financiele consequenties verwerkt zullen worden in 2018.

Actualisatie programma nieuwkomers

1.465

-1.545

-80

De dekking van de lasten komt uit de reserve nieuwkomers. In de originele begroting is deze dekking abusievelijk niet als onttrekking reserve verwerkt maar als lagere lasten (- € 1,214 mln). Bij deze Burap wordt deze post teruggedraaid en als onttrekking reserve opgenomen.Het uitvoeringsprogramma vluchtelingen is bestemd voor extra kosten voor onder andere huisvesting, integratie en participatie van vergunninghouders. De begeleiding van vergunninghouders naar werk vraagt meer capaciteit van casemanagers werk en jobcoaching. De kosten vallen dit jaar € 0,217 mln. hoger uit dan begroot. Op het gebied van onderwijs voor vergunninghouders en asielzoekers realiseren we een meevaller in de lasten door het uitblijven van een azc in Zaandam. Tevens vindt er een overheveling plaats van € 0,08 mln. naar programma 1 ter dekking van het overbruggingskrediet uit de bijzondere bijstand in 2018. De baten in 2018 stellen we € 0,274 mln. naar beneden bij. Dit nadeel komt door een lagere taakstelling en een scherpere inschatting van het aantal nieuwkomers waarvoor we een vergoeding krijgen. Ter dekking van de lasten uitvoeringsprogramma vluchtelingen wordt in totaal een onttrekking van € 1,714 mln aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve onttrokken. Hiervan betreft € 1,214 een correctie primaire begroting en restant lasten volgens bovenstaande toelichting.

Regeling brede school/combinatiefuncties

242

-242

0

Ter dekking van de kosten brede school activiteiten beschikt Zaanstad over twee bestemmingsreserves: Combinatiefuncties en Buurtsportcoaches. Omdat beide reserves betrekking hebben op dezelfde regeling wordt voorgesteld de reserve Buurtsportcoaches toe te voegen aan de reserve Combinatiefunctie (€ 0,177 mln). In lijn met het BBV dient de samenvoeging via de exploitatie te lopen.Daarnaast wordt de begroting 2018 voor de brede school activiteiten naar boven bijgesteld. De kosten 2018 worden geraamd op € 0,145 mln. terwijl op dit moment € 0,08 mln. begroot staat. Ter dekking wordt een onttrekking van € 0,065 mln. aan de reserve combinatiefuncties gedaan.

Actualisatie reserve sport

219

-219

0

De voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van Zwembad De Slag, het onderhoud van de huidige Slag en de aanpassing van het Roemhuis lopen door in 2018 (€ 0,219 mln).Tegenover deze kosten staat een onttrekking uit de reserve sport (-€ 0,219 mln).

Raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen'

75

0

75

De uitvoering van het raadsinitiatief 'De wijk is van iedereen' is opgedragen aan de wijkmanagers van de gemeente Zaanstad. Voor een efficiente uitvoering wordt het budget overgeheveld naar het budget voor wijkmanagement. Hiermee gaat het budget van programma 8 naar programma 3.

Actualisatie Vastgoed (gymzalen)

-46

-21

-68

Diverse budgetbijstellingen gymzaal en zwembad Krommenie.

Actualisatie Vastgoed (VVE)

-18

0

-18

De kosten van een VVE in Assendelft waren nog begroot bij onderwijs, programma Maatschappelijke voorzieningen (-€ 0,017 mln). Deze worden overgezet naar vastgoed, programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling (€ 0,017 mln).

Totaal

1.456

-2.260

-804

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie InvesteringsFonds 18.1

-8.120

8.120

0

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Totaal

-8.120

8.120

0

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Herschikking budgetten met betrekking tot stad- en wijksbeheer en onderhoud.

-80

0

-80

Herschikking van de budgetten zodat ze beter aansluiten op de uitvoering.

Totaal

-80

0

-80