Aantrekkelijke stad

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Aantal banen-n.v.t. (BBV)-LISA
Aantal overnachtingenn.v.t.288.000265.000292.000Hotelmonitor
Aantal toeristische bezoekers aan Zaanstad excl. Zaanse Schans440.000Volgt506.000520.000NBTC-NIPO research
Aantal vestigingen (van bedrijven)-n.v.t. (BBV)-LISA
Bruto Gemeentelijk Product-n.v.t. (BBV)-Atlas voor Gemeenten
Leegstand bruto vloeroppervlakte kantoren15,5%10,4%12,5%<10%Kantorenmonitor (cijfer wijzigt per kwartaal)
Leegstand winkelvloeroppervlakte10,2%8,1%7,8%<6%Locatus (cijfer wijzigt per kwartaal)
Werkgelegenheid51.343Volgt53.00056.343Vestigingregister
Winkelpassanten Zaandam centrum166.200154.000175.000180.000Locatus

Voor het tweede achtervolgende jaar is het aantal winkelpassanten afgenomen. Ongetwijfeld heeft het feit dat in steeds meer omliggende gemeenten (o.a. in Haarlem, Alkmaar, Amsterdam) een Primark is geopend en Zaandam hierin dus niet langer een unieke positie heeft, een rol gespeeld. Een positieve ontwikkeling is dat de doorbloeding van het centrum verbeterd is. Dit betekent dat bezoekers bij hun bezoek een steeds groter deel van het winkelaanbod zien. De spreiding van de winkelbezoekers over het centrum is dus verbeterd. Om de trend van afname van bezoekers te keren is het belangrijk dat  in het centrum van Zaandam een aantrekkelijke mix van voorzieningen wordt geconcentreerd, zoals een kwalitatief horeca- en  winkelaanbod, maar ook een mix van culturele voorzieningen.

Het afgelopen jaar is de werkgelegenheid verder toegenomen. Dit heeft geleid tot een afname van de werkloosheid. Sommigen spreken zelfs al over een gespannen situatie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek door het CBS (mei 2018) blijkt dat 20% van de bedrijven aangeven dat zij in hun activiteiten belemmerd worden door een tekort aan geschikte arbeidskrachten. Tegenover een forse groei van het aantal vacatures staat nog steeds een aanzienlijk aantal mensen aan de kant. De mismatch op de arbeidsmarkt (vraag en aanbod sluiten niet voldoende op elkaar aan) is met ruim 4.000 uitkeringsgerechtigden en 2.500 openstaande vacatures in Zaanstad evident. Tegelijk is de opgave om in te blijven zetten op een inclusieve groei van de werkgelegenheid, zeker gezien de voorziene snelle groei van de Zaanse beroepsbevolking.

De Zaanse Schans is de lokale toeristische magneet. De stichting Zaanse Schans en de gemeente werken samen aan een kwaliteits- en uitbreidingsslag om de groei te accommoderen en de Zaanse Schans toekomstbestendig te maken. De toeristenstroom naar de Zaanse Schans is nog steviger toegenomen dan verwacht, namelijk van 1,8 miljoen naar 2,3 miljoen bezoekers. De aandachtspunten blijven de verkeersveiligheid, de leefbaarheid voor de omgeving en voldoende voorzieningen voor de bezoeker.

Met de uitbreiding van het aantal hotelbedden neemt het meerdaags verblijf in Zaanstad toe. Dit heeft een positief effect op het aantal banen en de dynamiek in de stad. Met de recent geopende Zaanstore/VVV en de aanpak voor toeristische bewegwijzering zet Zaanstad zich in voor een betere facilitering van bezoekers aan het centrum van Zaandam. In 2017 is de aanbesteding afgerond voor de bootverbinding binnen Zaanstad en tussen Zaanstad en Amsterdam. De Zaanboot en Zaanhopper zijn opgegaan in de Zaanferry.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Vestigingsklimaat bedrijven

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Functiemenging

-

n.v.t. (BBV)

-

LISA

Acquisitie nieuwe bedrijven

6

15

12

10 per jaar

Gemeentelijke registratie

Vestigingsbegeleiding

30

86

80

70 per jaar

Gemeentelijke registratie

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling bestaande bedrijventerreinen

0

2

gerealiseerd

3

Gemeentelijke registratie

Verlengen bestaande Keurmerken veilig ondernemen

4

2

6

6

Gemeentelijke registratie

Iedereen aan het werk

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Percentage netto arbeidsparticipatie-n.v.t. (BBV)-CBS

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Aantal uitkeringen met parttime inkomsten

n.v.t.

636

600

500

Gemeentelijke registratie

Aantal beëindigde uitkeringen wegens werkaanvaarding

337 (2012)

344

700

650 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Aantal bezochte werkgevers

n.v.t.

249

250

250 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Aantal gerealiseerde werkplekken en garantiebanen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in Zaanstad

n.v.t.

47

30

50

Gemeentelijke registratie

Omvang van de SROI verplichting en het realisatievermogen van Zaanstad

n.v.t.

77%

80%

n.v.t.

Gemeentelijke registratie

Het aantal mensen dat uitstroomt naar werk neemt nog onvoldoende toe. Dit heeft deels te maken met de nieuwe doelgroepen die een bijstandsuitkering aanvragen. Deze groepen (o.a. statushouders en arbeidsgehandicapten, voorheen WSW en Wajong) hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en vragen meer inspanning en een langer traject om naar werk te begeleiden. Bovendien is de nieuwe uitvoeringsorganisatie nog in opbouw. Werkom is gestart per 1 januari 2018 en heeft als leer-ontwikkelbedrijf de opdracht gekregen voor het verbeteren van de arbeidsmarkttoeleiding. Doel is om in dit opbouwjaar dezelfde uitstroom te halen als in 2017 is gerealiseerd. De economische groei vindt voor het grootste deel plaats aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Aan de onderkant speelt bovendien het verdringingseffect, banen die in principe geschikt zijn voor lager opgeleiden worden ingevuld door hoger opgeleiden. De in 2017 ingezette BUIG-aanpak wordt voortvarend doorgezet. Het is een gecombineerde aanpak op het in beweging krijgen door inzet op participatie, werk en naleving.  

Het aantal gerealiseerde werkplekken en garantiebanen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in Zaanstad blijft iets achter op de streefwaarde. Dat is te verklaren omdat de grootte van de doelgroep die onder de aanmerking van garantiebaan valt klein is. Dat betekent dat Zaanstad minder mensen kan plaatsen op een garantiebaan.

Organiseren van beschut werk

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Realiseren van participatieplekken voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte omgeving

n.v.t.

5

55

15 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Transitie van WSW-organisatie BaanStede heeft een integrale voorziening voor de onderkant van de arbeidsmarkt als resultaat

n.v.t.

Conform planning gerealiseerd

Gerealiseerd

Transitie loopt volgens planning

Rapportage BaanStede

Iets terug doen voor een uitkering

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Aantal personen met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt dat een zinvolle maatschappelijke participatieplaats heeft

n.v.t.

333

450

750 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Aantal lopende re-integratievoorzieningen

-

n.v.t.

-

CBS

Het percentage mensen waarmee afspraken zijn gemaakt over wat zij aan maatschappelijke participatie doen voor hun uitkering

n.v.t.

79%

90%

90%

Gemeentelijke registratie

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage werkloze jongeren

-

n.v.t. (BBV)

-

Verwey-Jonker instituut

Aantal geplaatste jongeren op werk, leerwerkbanen (BBL), overige scholing en werkervaringsplaats

n.v.t.

95

120

120 jaarlijks

Gemeentelijke registratie

Een financieel vangnet voor wie dat nodig heeft

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Aantal uitkeringen december2.820 (eind 2012)4.2344.2333.800Gemeentelijke registratie

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Rechtmatige inkomensverstrekking

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Fraude wordt binnen zes maanden gesignaleerd

n.v.t.

88%

95%

100%

Eigen registratie

Preventiequotum (verschil tussen aanvragen en toekenningen)

8,1% (2012)

16%

8%

8% jaarlijks

Eigen registratie

Percentage van de uitkeringsaanvragen dat wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn

99% (2013)

95%

95%

99% jaarlijks

Eigen registratie

Gemeenten ontvangen een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Via een model wordt dit verdeeld over de gemeenten. Het verdeelmodel blijft echter een punt van zorg. Waar Zaanstad in 2015 een voordeel had, is na aanpassing in het verdeelmodel in 2016 gebleken dat Zaanstad weer een nadeelgemeente is geworden. In 2017 moest Zaanstad gebruik maken van de vangnetregeling bij het Rijk om het tekort voor een deel te compenseren. Naar aanleiding van dit tekort in 2017 krijgt Zaanstad in 2018 2,7 miljoen euro meer (voornamelijk als compensatie voor het aantal statushouders met een uitkering), waardoor het tekort kleiner wordt. Kleine wijzigingen op landelijk niveau in het verdeelmodel hebben een enorme impact op lokaal niveau. Dit maakt een goede reserve noodzakelijk om schommelingen op te vangen.

In de raadsinformatiebrief inrichting Taskforce Buig aanpak (RIS 2017/38668) van 26 september 2017 en de Kadernota van 2018 -2021 is geïnformeerd over de intensivering op het uitkeringsbestand door middel van de inzet van extra casemanagement en de extra themaonderzoeken. Inzet is om de bestandsontwikkeling meer in lijn te brengen met het landelijk gemiddelde. Het uitkeringenbestand in Zaanstad is namelijk sterker gegroeid dan in de rest van Nederland. Zaanstad verwacht dat door een verlaging van het bestand, wat meer bij het landelijk gemiddelde aansluit, de compensatie van het Rijk en de lokale uitgaven aan Uitkeringen ook op lange termijn meer in balans is. Naast deze intensivering op het uitkeringsbestand zal Zaanstad een vangnetaanvraag doen bij het Rijk ter compensatie van het tekort over 2017.