(bedragen x € 1.000)

Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

82.224

-54.984

0

-4.308

22.933

Beleidsbijstellingen

4.573

-5.487

0

198

-716

Besluit pre prioritair

240

0

0

-240

0

Herschikking

-120

0

0

0

-120

Stand Burap 2018

86.917

-60.471

0

-4.350

22.096

Toelichting

De mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen van budgetten op het gebied van participatie en de bijstandsvoorziening (BUIG) met als uitkomst hogere lasten en hogere baten. Daarnaast is een voordeel te melden met betrekking tot de afrekeningen van de liquidatie van Baanstede, welke tot minder lasten leidden dan was begroot (€ 0,68 mln.).  

(bedragen x € 1.000)

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

227

-124

104

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Herschikking Participatiebudget

2.704

-2.704

0

Het participatiebudget is opnieuw ingedeeld als gevolg van de oprichting van Werkom en de participatietaken die de gemeente zelf doet. Werkom neemt per 1 januari 2018 taken, bijbehorende budgetten en personeel over van de gemeente Zaanstad. Het totale budget dat naar Werkom gaat is € 14,184 mln. Hiervan is € 9,319 mln bestemd voor de loonkosten WSW, en € 4,865 mln bestemd voor re-integratietaken. Deze kosten worden gedekt binnen het participatiebudget.In het overgedragen budget zijn ook personeelskosten opgenomen. Vanwege de korte aanlooptijd naar de oprichting van Werkom, is besloten het vaste en ingehuurde personeel tijdelijk te detacheren bij Werkom. De personeelslasten hiervan worden betaald door de gemeente Zaanstad (€ 2,704 mln). De gemeente ontvangt hiervoor van Werkom een detacheringsbijdrage (-€ 2,704 mln). In de gemeentebegroting blijft € 1,514 mln beschikbaar voor de uitvoering van gemeentelijke re-integratietaken.

Begroting 2018 Regionaal Werkbedrijf

250

-250

0

Het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf heeft een reeks maatregelen toegezegd en vastgesteld voor 2018 (€ 0,250 mln). De kosten worden gedekt door een beschikking over de reserve Regionaal Werkbedrijf (-€0,250 mln).

Toedeling centraal budget formatieuitbreiding stedelijk domein

-35

0

-35

Het extra budget voor capaciteit vanuit de Begroting 2018 stond op een centrale plek en wordt hiermee toegedeeld aan betreffende afdelingen.

ZaanFerry en onttrekking reserve Zaanverbinding

-26

0

-26

De Zaanhopper en Zaanboot bestaan niet meer en zijn nu de ZaanFerry geworden met één aanbestedingscontract voor 4 jaar (+ optie verlenging 4 jaar). De budgetten voor de Zaanhopper (programma Werk, inkomen en economie) en Zaanboot (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) worden daarom samengevoegd tot één budget 'ZaanFerry' (programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling) .Er wordt € 0,04 mln. onttrokken aan de reserve Zaanverbinding ter dekking van de kosten van de ZaanFerry.

Participatie: inkomen (BUIG)

1.897

-1.897

0

Het macrobudget BUIG 2018 valt hoger uit dan oorspronkelijk was begroot als gevolg van de verhoogde instroom van vergunninghouders in de bijstand.Voor Zaanstad betekent dit een hogere BUIG-uitkering (- € 2,660 mln.) dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De geactualiseerde prognose van het aantal uitkeringsgerechtigden laat zien dat de uitkeringslasten € 1,897 mln. hoger zijn dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. De verwachting was dat het uitkeringenbestand in 2017 zou dalen, maar het bestand is in 2017 licht gegroeid. Hierdoor zijn de werkelijke uitkeringslasten in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2017.Het positieve saldo tussen de ‘voorlopig’ hogere BUIG-uitkering en de nieuwe prognose van de uitkeringslasten (€ 0,763 mln.) wordt toegevoegd aan de reserve Risicobuffer BUIG. De prospecties geven aan dat dit nodig is voor 2019.

Resultaat 2017 Baanstede en oprichting Werkom

-364

-315

-679

Ten behoeve van herstructurering Baanstede is een reserve gevormd. Aan deze reserve wordt nu een onttrekking gedaan (-€ 0,315 mln) ter dekking van de kosten van de oprichting van Werkom en het incidentele tekort op de oprichtingsbegroting van Werkom (€ 0,315 mln).De stand van de reserve na deze mutatie is € 1,302 mln.In de jaarrekening 2017 is een verplichting van € 1,520 mln opgenomen voor het nog te verwachten negatieve exploitatieresultaat van Baanstede. Uit de jaarrekening 2017 van Baanstede blijkt dat het uiteindelijke een lager negatief exploitatieresultaat lager is dan was begroot (€ 0,840 mln.). Het lagere tekort wordt veroorzaakt doordat de frictie- en  liquidatiekosten van Baanstede lager zijn uitgevallen dan verwacht. Het restant van de verplichting valt hierdoor vrij (-€ 0,679 mln).

Social Return Desk

-79

0

-79

De gemeente heeft de ambitie uitgesproken het social return beleid maximaal te willen benutten in decontractuele afspraken met leveranciers over hun bijdrage in werkgelegenheid en ontwikkeling vanwerkzoekenden.Het vaststellen van maatwerk social return contracteisen begint aan de voorkant van de inkoopketen. De takenvan de Social Return Desk sluiten daarom het beste aan bij de inkoopfunctie. De Social Return Desk blijftbestaan uit twee medewerkers (1 fte schaal 11 en 0,89 fte schaal 8, € 0,069 mln). Dekking vindt vanaf de tweede helft van2018 plaats uit het BUIG-budget. Tevens komt daaruit dekking voor een webbased monitoringsysteem WIZZRwelke centraal bij ICT wordt ondergebracht (€ 0,01 mln).

Totaal

4.573

-5.290

-716

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie InvesteringsFonds 18.1

240

-240

0

De ramingen van de projecten die gedekte worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In hoofdstuk 5 van het MPG 18.1 worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

Totaal

240

-240

0

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Herschikking budgetten met betrekking tot stad- en wijksbeheer en onderhoud.

-120

0

-120

Herschikking van de budgetten zodat ze beter aansluiten op de uitvoering.

Totaal

-120

0

-120