(bedragen x € 1.000)

Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand Begroting 2018

20.365

-1.501

0

0

18.864

Autonome ontwikkelingen

0

-510

0

0

-510

Beleidsbijstellingen

872

-150

0

0

722

Herschikking

-20

0

0

0

-20

Stand Burap 2018

21.217

-2.161

0

0

19.056

Toelichting

De voordelige afrekening over 2017 van de VRZW leidt tot hogere baten (€ 0,5 mln.) en voor de landelijke intocht  van Sinterklaas  zijn zowel de kosten (€ 0,6mln.) als de te verwachte externe inkomsten (€ 0,15 mln.) opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Rekeningresultaat VrZW

0

-510

-510

Gemeente Zaanstad ontvangt voordelig rekeningresultaat van de VrZW over boekjaar 2017 welke niet in de begroting was voorzien (0,33 mln.). Tevens vindt er, door actualisatie van risico’s en daling van de benodigde weerstandscapaciteit, een vrijval van de algemene reserve plaats wat tot een aanvullend voordeel van Gemeente Zaanstad leidt (0,18 mln.).

Totaal

0

-510

-510

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Verdeling apparaatslasten en -baten burap

241

0

241

Met deze budget neutrale begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten toegerekend aan de programma's.

Actualisatie vastgoed (brandweerkazerne)

31

0

31

De begroting voor de brandweerkazerne is geactualiseerd op basis van de werkelijke kosten. Er worden zowel meer kosten als meer opbrengsten verwacht (€ 0,128 mln.). Per saldo is het budgettair effect nihil.

Landelijke Intocht Sinterklaas

600

-150

450

In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei jl., is besloten dat Gemeente Zaanstad de Landelijke Intocht Sinterklaas 2018 organiseert. Hiervoor is 0,6 mln. nodig en waarbij het streven is minimaal 0,15 mln. uit externe middelen te dekken.

Totaal

872

-150

722

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Centralisatie ICT-budget funderingen

-20

0

-20

In verband met geldend gemeentebeleid wordt het ICT-budget voor de doorontwikkeling van de applicatie voor funderingen gecentraliseerd (€ 0,04 mln incidenteel en € 0,017 mln structureel). Hierdoor verschuiven budgetten van programma Veiligheid en Handhaving en Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling naar het programma Burger en Bestuur.

Totaal

-20

0

-20