Preventie

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners)1,0 (2014nog niet bekendn.v.t. (BBV)-KLPD
Jongeren beoordelen eigen gezondheid als voldoende tot heel goed97,5%nog niet beschikbaar98%98%EMOVO onderzoek 14-en 16-jarigen GGD ZW (wordt jaarlijks gehouden)
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)2,9% (2012)-n.v.t. (BBV)-Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Ouders beoordelen de gezondheid van hun kind (0-12 jaar) als goed tot zeer goed96% (2011)96%96%96%GGD (wordt 1x per 4 jaar gemeten)
Percentage jongeren (12-23 jaar) met jeugdreclasseringn.v.t.0,5%n.v.t. (BBV)-CBS
Percentage jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbeschermingn.v.t.0,9%n.v.t. (BBV)-CBS
Percentage jongeren in klas 2 met (ernstig) overgewicht19% (2013)nog niet bekend19%15%Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland
Percentage volwassenen dat de eigen gezondheid een voldoende geeft88% (2013)85%88%88%Zaanpeiling
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)n.v.t.158n.v.t. (BBV)-Bureau Halt

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Veilige basis voor ieder kind

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Aantal themabijeenkomsten opvoedondersteuning in en rond de Centra Jong

100

94

120

120

GGD Zaanstreek-Waterland

Gezond leven

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

De GGD heeft en behoudt het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) certificaat voor de uitvoering van alle bij haar belegde taken

n.v.t.

Ja

Ja

Ja

GGD Zaanstreek-Waterland

Aantal wijken waar de wijkverpleegkundige nauw samenwerkt met het Sociaal Wijkteam

n.v.t. want nieuwe functie

11

11

11

Periodieke Rapportages Sociale Wijkteams

De kracht van wijkbewoners

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Algemene beoordeling Jeugdteams door cliënten3,6 uit 5,0 (2014)3,7 uit 5,04,00 uit 5,004,0 uit 5,0Cliëntervaringsonderzoek DSP-Groep
Algemene beoordeling Sociale Wijkteams door cliënten3,7 uit 5,0 (2014)4,4 uit 5,04,00 uit 5,004,0 uit 5,0Cliëntervaringsonderzoek DSP-Groep
Percentage mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn4% (2013)15%124%Zaanpeiling
Percentage Zaankanters dat aangeeft voldoende contacten met anderen te hebben buiten werk, school of eigen huishouden90% (2013)87%9292%Zaanpeiling

De nulmeting in 2013 betrof alleen het percentage mantelzorgers dat in de Zaanpeiling aangaf zwaar belast te zijn; later is deze vraag in de Zaanpeiling gewijzigd en wordt nu gevraagd naar het aantal mantelzorgers dat zich ‘matig tot zwaar belast’ voelt. In het jaar 2015 was dat 18%, over het jaar 2016 was dat 17% en in het jaar 2017 was dat 15%. Er is jaarlijks een verbetering zichtbaar, maar het streefgetal wordt daarmee niet bereikt.

Door de voortzettende vergrijzing, en de zwaardere zorgvraag van ouderen die langer thuiswonen, is het niet de verwachting dat het streefgetal van 12% dit jaar wel wordt bereikt. De sociale wijkteams zetten actief in op het vinden en ondersteunen van mantelzorgers. Dit gebeurt – onder meer – via het keukentafelgesprek, thema- en recreatieve bijeenkomsten voor mantelzorgers in de wijk, het inzetten van vrijwilligers voor respijtzorg aan huis, de mantelzorgwaardering en via de pilot mantelzorgstrippenkaart die in drie wijkteams wordt uitgevoerd. Er wordt onderzocht hoe respijtzorg beter in te zetten om mantelzorgers te ontlasten.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Kracht van de wijkbewoners

Prestatie-indicatoren

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Streef-waarde

Bron

Percentage respondenten met langduriger contacten met Sociaal Wijkteam dat aangeeft zelf verder te kunnen

61%

72%

50%

65%

Cliëntervaringsonderzoek

Percentage jongeren met langdurige contacten met Jeugdteam dat aangeeft zelf verder te kunnen

Niet significant

37%

40%

80%

Cliëntervaringsonderzoek

Percentage ouders met langduriger contacten met Jeugdteam dat aangeeft zelf verder te kunnen

72%

57%

60%

75%

Cliëntervaringsonderzoek

Gespecialiseerde hulpverlening

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)n.v.t.5%n.v.t. (BBV)-GMSD
Jongeren met jeugdhulp (percentage jongeren tot 18 jaar)n.v.t.8,5%n.v.t. (BBV)-CBS
Percentage Zaankanters met een maatwerkvoorziening dat aangeeft zichzelf beter te reddenn.v.t.80%80%80%Cliëntervaringsonderzoek WMO

Armoede opgave

Effectindiator

Nulmeting

Realisatie 2017

Begroting 2018

Prognose 2018

Steefwaarde

Bron

Aantal kinderen in een uitkeringsgezin5,6% (2012)7,9%n.v.t. (BBV)-Verwey Jonker – Kinderen in Tel
Inwoners die minder goed kunnen rondkomen van het inkomen20,6% (2014)17,9%15%15%Zaanpeiling (Zaanstad in Cijfers)
Inwoners die slecht kunnen rondkomen van het inkomen5,7% (2014)4,3%5%5%Zaanpeiling (Zaanstad in Cijfers)
Percentage huishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociale minimum8% (2014)11%7%6%Armoedemonitor Zaanstad
Percentage kinderen in de leeftijd tot 18 jaar dat opgroeit in de verschillende groepen die tot de minimapopulatie behoren10% (2014)13%9%8%Armoedemonitor Zaanstad
Te weinig sociaal contact12% (2014)12,9%10%10%Wijkmonitor (Zaanstad in Cijfers)

In de realisatie cijfers over 2017 is te zien dat de doelstellingen die in 2012 ten aanzien van armoede zijn opgenomen, niet zijn gehaald. Het aantal minima huishoudens en aantal kinderen in minima gezinnen is de afgelopen jaren gestegen. Deels is dit te verklaren door een toename van de groep minima, ook landelijk, waaronder een toename van de groep mensen met een bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er, door een meer outreachende aanpak in de Armoede opgave, meer huishoudens met een laag inkomen bereikt.

Er zijn geen cijfers over het eerste kwartaal 2018 beschikbaar maar deze zullen niet significant afwijken van 2017. Daarmee ligt de armoede opgave niet op koers.